Bokföringsprogram och andra ekonomiprogram för småföretagare, revisorer och redovisningsbyråer Smarta bokföringsprogram och ekonomiprogram
   
 

Hem

Bokföringsprogram
Faktureringsprogram
Ekonomiprogram
Löneprogram
Fakturahantering
Webbrapporter
Böcker
Kurser

Boka gratis webbdemo
Prova gratis
Beställ info

Nyheter
Ekonominyheter
Användarsidor
Prislista

Kontakt
Support
Demofilmer

Företaget
Press
Länkar
Lediga tjänster

  

 

 
Ring vår kundtjänst

046-320 220

Support: 046-320 224
Lönesupport: 046-320 227

kundtjanst@edison.se
support@edison.se

Vår officiella sida på Facebook   Vår officiella sida på YouTube   Vår officiella sida på LinkedIn   Vår officiella sida på Google+   Vår officiella sida på Twitter

 


Edison Solutions AB – Bokföringsprogram, faktureringsprogram och löneprogram
Edison Solutions AB
Box 198
221 00 Lund

Åldermansgatan 10
227 64 Lund

Org.nr: 556334-3689

Fakturor till:
Edison Solutions AB
Kund-id: POL6010
FE 549
105 69 Stockholm

 

Edisons ekonominyheter

Blandade nyheter om redovisning, beskattning och företagande.

Nya skatteregler för aktiebolag

 2014-06-23

Nya skatteregler för aktiebolag

Företags­skatte­kommittén har över­lämnat sitt slut­betänkande Neutral bolags­skatt – för ökad effektivi­tet och stabilitettill finans­minister Anders Borg. Kommitténs upp­drag har varit att se över beskatt­ningen av aktie­bolag.

Kommittén före­slår att företagens ränte­kostnader och andra finansiella kostnader bara ska få dras av mot ränte­intäkter och andra finansiella intäkter. Avdrags­rätten för ytter­ligare ränte­kostnader och andra finansiella kostnader slopas.

Den slopade avdrags­rätten ska ersättas med ett nytt avdrag – ett s.k. finansierings­avdrag – som uppgår till 25 procent av företagets skatte­mässiga resultat före avdraget. Alla företag får göra avdraget, oavsett belåning.

Förslaget inne­bär att utrymmet för skatte­planering med hjälp av ränte­avdrag minskar väsentligt. Det före­slås därför att nuvarande regler för ränte­avdrags­begränsningar för koncern­interna lån slopas. Som en del av de nya reglerna före­slås även att finansiella företag ska ta upp en schablon­intäkt.

Idag är lånat kapital skatte­mässigt gynnat fram­för eget kapital. Med de före­slagna reglerna behandlas eget och lånat kapital skatte­mässigt lika. Det bedöms leda till ökad soliditet i före­tagen och en bättre samman­sättning av närings­livets investeringar. På sikt bedöms detta leda till högre produktivitet och därmed högre löner och högre BNP.

De nya reglerna ska enligt för­slaget börja gälla den 1 januari 2016.

Läs mer »

Aktiebolagslagen blir enklare

 2014-06-23

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att göra aktie­bolags­lagen enklare. Förenklingarna inne­bär bland annat att:

– Kravet på att styrelsen i ett privat aktie­bolag ska fast­ställa en skriftlig arbets­ordning och skriftliga instruk­tioner om arbets­fördelning tas bort.

– Kravet på att de som bildar ett aktie­bolag ska bo i ett EES-land tas bort. Detsamma gäller för likvida­torer, de som avvecklar aktie­bolag.

– Det blir enklare att minska aktie­kapital och att teckna nya aktier genom betalning.

– En fordran mot en del­ägare som utträtt ur ett handels­bolag ska förfalla efter fem år.

Lag­ändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 augusti 2014.

Läs mer »

Förtydligande i K2 om avskrivningsmetoder för byggnader

 2014-06-23

Förtydligande i K2 om avskrivningsmetoder för byggnader

Den 28 april beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om ändringar i K2-väg­ledningarna Års­redovisning i mindre aktie­bolag och Års­redovisning i mindre eko­nomiska föreningar.

Ändringarna inne­bär att det i kommen­taren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggnings­tillgångar för­tydligas att linjär, degressiv och produktions­beroende avskrivnings­metoder är de som kan användas på bygg­nader och att den metod som ska väljas ska bäst åter­spegla hur till­gångens ekonomiska värde för företaget för­brukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

Det för­tydligas också att en fel­aktig bedömning av avskrivnings­metod med­för att avskrivnings­planen ska om­prövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna inne­bär inte en ändring i sak utan ett för­tydligande av vad som har gällt sedan tidigare.

Läs mer »

Ingen tv-avgift för företagets datorer

 2014-06-23

Ingen tv-avgift för företagets datorer

Beskedet från Högsta Förvaltnings­domstolen, att en dator med internet­uppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare och att inne­havet av datorn därmed inte leder till att tv-avgift ska betalas, välkomnas av företagare.

– Det här är en viktig seger för landets små­företag. Genom detta slipper små­företagare betala en onödig skatt, säger Patrik Nilsson, samhälls­politisk chef på Företagarna.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schema­lagda program­utbud på webben, har Radio­tjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internet­uppkoppling. Företagarna uppmärk­sammade i en rad artiklar att Radio­tjänst genom sin tillämpning av lag­stiftningen införde en extra ”små­företagar­skatt” på drygt 2 000 kronor årligen. Det mot­svarade en extra ut­taxering från landets företagare på upp­emot 1 miljard kronor.

Läs mer »

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga

 2014-06-23

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga

Som väntat sa riks­dagen nej till regeringens förslag om att ytter­ligare sänka social­avgifterna för de yngsta. Regeringens förslag inne­bar bland annat att arbets­givare bara skulle ha behövt betala pensions­avgift för anställda under 23 år.

Social­försäkrings­utskottet, som för­berett riks­dagens beslut, anser att regeringens förslag inte kommer att leda till fler jobb för unga. Eftersom arbets­givarnas kostnader skulle sänkas även för de ung­domar som redan har ett arbete skulle en sänkning leda till att arbets­givare sub­ventio­neras utan att några nya jobb nöd­vändigt­vis skapas, menar utskottet. Till grund för beslutet ligger motioner från Social­demokraterna och Vänster­partiet.

Läs mer »

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns

 2014-06-23

Riksdagen har beslutat att ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privat­personer i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre moms­sats.

För att för­enkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontakt­punkt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Läs mer »

Enhetligt skydd för patent i EU

 2014-06-23

Enhetligt skydd för patent i EU

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera länder måste man lämna in över­sättningar. Tvister kring patent prövas i de enskilda länderna. Det ger en risk att dom­stolar i olika länder dömer olika.

Men nu ska ett mer enhetligt patent­skydd införas i EU. Det betyder att den som söker patent ska kunna få ett patent som gäller i nästan hela EU genom en enda ansökning. Det bildas också en europeisk patent­domstol som ska döma i nästan alla ärenden som rör europeiska patent. Domstolen får en nordisk-baltisk avdelning som placeras i Stockholm.

Riksdagen har sagt ja till avtalet om en enhetlig patent­domstol och de lag­ändringar som behövs för att anpassa de svenska lagarna till det nya patent­systemet. Riks­dagen god­kände också avtalet om en nordisk-baltisk avdelning av patent­domstolen. Regeringen får bestämma när lag­ändringarna ska träda i kraft. Enligt planerna ska det nya patent­systemet börja användas under år 2015. Några få europeiska länder kommer att stå utan­för det nya sam­arbetet.

Läs mer »

Särskild skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

 2014-06-23

F-skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

Nystartsutredningen har över­lämnat betänkandet F-skuld­sanering – en möjlig­het till ny­start för seriösa före­tagare till justitie­minister Beatrice Ask.

Ylva Norling Jönsson, lag­man i Helsing­borgs tings­rätt, har som särskild utredare haft i upp­drag att lämna förslag som ger före­tagare med personligt ansvar för skulder som upp­kommit i närings­verksam­het utvidgade möjlig­heter till skuld­sanering. Med företagare avses fysiska personer. Juridiska personer ska inte heller i fram­tiden kunna få skuld­sanering.

Utredaren före­slår en särskild form av skuld­sanering, F-skuld­sanering, för seriösa före­tagare som har drivit närings­verksam­het på ett försvarligt och lojalt sätt. Den nya lagen kommer att ge över­skuld­satta före­tagare en möjlig­het till en andra chans, för­bättra förut­sättningarna för att driva företag i Sverige samt fylla en lucka i den svenska insolvens­rätten. En sådan för­ändring inne­bär att riskerna med att driva företag minskar och bedöms därför gynna det tillväxt­främjande entreprenör­skapet.

F-skuld­sanering inne­bär att före­tagaren efter en betalnings­period på tre år blir befriad från sina skulder, vilket ligger i linje med Europeiska kommissionens nyss antagna rekommenda­tion på området. Till skillnad från vad som gäller för vanliga skuld­saneringar måste en företagare som ska bli skuld­sanerad under betalnings­perioden betala minst 5 000 kronor per kvartal till sina borgenärer.

Lag­ändringarna före­slås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer »

Blufföretag under granskning

 2014-06-23

Blufföretag under granskning

Alla företag som miss­tänks för så kallad bluffakturering och som före­kommer på bland annat Svensk handels varnings­lista granskas av Skatte­verket.

– Det har visat sig att företag som ägnar sig åt bluffakturor ofta försöker fuska med skatten. Därför går vi nu nog­grant genom samtliga som dyker upp på olika bransch­organisationers varnings­listor, säger Stig Svensson, skatte­revisor på Skatte­verket.

Skatte­verket har sedan års­skiftet avsatt särskilda resurser för att granska företag som skickar bluffakturor. Under det första halvåret har 70 företag kontrol­lerats. Hälften av före­tagen som skickar bluffakturor ligger i Stockholm och en tredje­del i Malmö. Just nu pågår ett tiotal revisioner.

Genom att se till att rätt skatt betalas, påföra straff­avgifter samt ibland anmäla för miss­tänkt skatte­fusk och bokförings­brott bidrar Skatte­verket till att mini­mera risken för fusk och brott, samtidigt som seriösa företag skyddas.

– De som ägnar sig åt grov krimi­nali­tet letar hela tiden nya markna­der där det finas stora pengar att tjäna. Bluffakturor är ett sådant exempel, säger Stig Svensson.

Det är främst före­tagare, kommuner och föreningar som drabbas, men ibland också privat­personer. I sju härvor som har utretts i Skåne hade 81 miljoner kronor betalats in till företagen till följd av bluffakturor.

Läs mer »

Gymnasial lärlingsanställning – ny anställningsform 1 juli

 2014-06-23

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2014 så ska en elev som går gymnasial lärlings­utbildning inom något av gymnasie­skolans yrkes­program kunna bli anställd genom en ny anställnings­form, gymnasial lärlings­anställning.

Anställningen ska mot­svaras av hela eller en del av tiden för det arbets­plats­förlagda lärandet i utbild­ningen, APL. Lagen om anställnings­skydd, LAS, ska inte gälla för den elev som har en gymnasial lärlings­anställning.

Läs mer »

Brainstorming hämmar kreativiteten

 2014-06-23

Brainstorming hämmar kreativiteten

Brain­storming i grupp är en metod som används på många arbets­platser. Men forskning visar att goda idéer upp­står bäst på egen hand.

Myten om brain­stormingens goda effekter sitter djupt rotad. En tom white­board fylls med idéer och del­tagarna känner sig kreativa. Metoden upp­levs som den perfekta tekniken, ett må-bra sätt att öka produk­tivi­teten. Men nu visar en rad forsknings­studier att brain­storming i själva verket är bort­kastad tid.

– Tyvärr finns det mycket forskning som pekar på att metoden faktiskt är en av de sämsta, säger Niklas Laninge, organisations­psykolog som på upp­drag av Psykologi­fabriken före­läser om kreativitet.

Enligt honom kommer en arbets­grupp på betydligt färre idéer än samma antal personer som jobbar individuellt, så kallad brain­writing. Man producerar inte bara fler idéer på egen hand, utan även mer kvalita­tiva idéer. Det beror på att ansvaret i gruppen sprids och ur­vattnas. En annan effekt är att domi­nanta personlig­heter gör sig mer hörda i grupp och de gör sina egna idéer hörda över andras. Mindre domi­nanta personers idéer kommer inte fram eller över­röstas.

Läs mer »

Internationalisering 3.0

 2014-06-23

Internationalisering 3.0

Förutsättningarna för inter­natio­nali­sering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag ser nu bara en enda marknad, den globala. Det nya mönstret kallar Tillväxtanalyd för internationalisering 3.0. Ändå är det för få svenska företag som utnyttjar möjlig­heterna.

Svenska företags investeringar i utlandet ökar, liksom utländska företags investeringar i Sverige. Produktionen av varor och tjänster delas upp i fler och fler moment, mellan fler och fler företag och för­läggs delvis i olika länder, i det vi kallar globala värde­kedjor. Utmaningen för Sverige och svenska företag – och inte minst små och medel­stora företag – är naturligt­vis att se till att få bra positioner i dessa värde­kedjor.

I årets Tillväxtfakta blickar Tillväxt­analys framåt och diskuterar nya vägar och möjlig­heter för svenska små och medel­stora företag att verka internatio­nellt.

Läs mer »

Fördubblad satsning på unga företagare

 2014-06-23

Fördubblad satsning på unga företagare

Näringsminister Annie Lööf har presenterat tre nya förslag från regeringen för att skapa fler företag och jobb i Sverige. Företagar­paketet inne­bär bland annat att regeringen för­dubblar satsningarna på Ung Företag­sam­het och Driv­huset. Samtidigt tydlig­görs att Driv­huset också ska omfatta elever i Yrkes­högskolan.

– Jag vill ta tillvara på att vi idag har kanske världens mest entrepre­nör­iella generation. Ska vi få fler jobb i Sverige behövs helt enkelt fler unga företagare som kan växa och anställa. Därför för­dubblar och perma­nentar vi pengarna till Ung Företag­sam­het respektive Driv­huset från års­skiftet. Samman­lagt lägger vi 20 miljoner kronor per år, säger närings­minister Annie Lööf.

Varje år når Ung Företag­sam­het drygt 22 000 elever. UF-företagande ökar sannolik­heten att eleven startar företag efter skolan med 24 procent, enligt UF:s egna siffror. De hög­skole­studenter som fått hjälp via Stiftelsen Driv­huset visar sig också ha bättre förut­sättningar att få sina företag att över­leva och växa. För­delningen blir 16 miljoner årligen till Ung Företag­sam­het och 4 miljoner kronor till Driv­huset.

– Vi vill också se över möjlig­heterna att sänka kapital­kravet för att starta aktie­bolag. Vi har sedan tidigare sänkt kravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor, men även det är för högt för många unga före­tagare. Därför ser vi över om det är möjligt att kunna sänka det ytter­ligare, säger Annie Lööf.

Företagar­paketet inne­håller också förslag om att se över starta eget-bidraget så att det ska omfatta fler, genom en sänkning av ålders­gränsen till att även omfatta unga under 20 år.

Läs mer »

Tydligare pris för taxiresor

 2014-06-23

Tydligare pris för taxiresor

För att underlätta för resenärerer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxi­resa har regeringen idag över­lämnat proposi­tionen Tydligare pris för taxiresor till riksdagen.

– Det är inte okej att utnyttja eller lura människor, vare sig det är turister som inte vet hur taxi­verksam­heten fungerar i Sverige eller om det är unga männi­skor som vill komma hem tryggt och säkert från krogen. Det här är bra förslag som kan bidra till att komma åt de oseriösa exempel som finns i branschen, säger infra­struktur­minister Catharina Elmsäter-Svärd.

I propositionen före­slår regeringen att en bindande pris­uppgift ska lämnas före färd om jämför­priset för resan över­stiger 500 kronor. Ett jämför­pris beräknas som priset för en resa på 10 km som varar i 15 minuter. Regeringen före­slår också att polisen ska kunna omhänderta ett taxi­fordons registrerings­skylt om taxa­meter­utrustningen inte upp­fyller kraven. Vidare före­slås åtgärder för att för­hindra att en förare har flera taxi­förar­legitimationer eller använder en ogiltig legitima­tion.

Bestämmelserna före­slås träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer »

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud

 2014-06-23

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud

Riksdagen har beslutat att en ny lag om närings­förbud ska ersätta den gamla. Den nya lagen ska stärka möjlig­heterna att meddela oseriösa företagare närings­förbud.

Den nya lagen inne­bär att kretsen av personer som kan få närings­förbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksam­het. Det ska inte spela någon roll i vilken associations­rättslig form verksam­heten bedrivs. Vidare ska Krono­fogde­myndig­heten kalla den som har fått närings­förbud till ett inledande samtal för att informera om vad närings­förbudet inne­bär. Myndig­heten kan då också få nöd­vändiga upp­lysningar om hur personen försörjer sig. Om det behövs kan det bli flera samtal. Om den kallade ute­blir kan han eller hon få betala vite.

Den nya lagen börjar gälla den 2 augusti 2014.

Läs mer »

Sommarguide för företagare

 2014-06-23

Företagarna lanserar sommarguide för företagare

Organisationen Företagarna har lanserat en särskild sommar­guide för Företagare. I den tas frågor upp som är typiska för sommar­säsongen, exempel­vis vilka regler som gäller när man ger ungdomar sommar­jobb, hur man skyddar sig mot bluffakturor och svar på de vanli­gaste frågorna om semester­regler.

Läs mer »

Svårt att koppla av under semestern?

 2014-06-23

Svårt att koppla av under semestern?

En av fyra tjänste­män upp­lever att de är till­gängliga för jobb under semestern och hälften av dem är det för att under­lätta för sina arbets­kollegor. Det visar en ny under­sökning från Unionen.

Smarta telefoner gör det smidigt att snabbt att svara på samtal och mejl från kollegor, även om man egent­ligen har gått av sitt arbets­pass. Fritid och arbets­tid flyter ihop, vilket även visar sig i en under­sökning från Unionen. Drygt en av fyra anger att de är till­gängliga för jobb under sin semester och lika många upp­lever att det gör det svårt att koppla av.

Den främsta anledningen till att inte stänga av mobilen är att man vill under­lätta för sina kollegor. Vanligt är också att man vill hjälpa kunder och klienter. Fyra av tio skulle helst slippa hålla sig á jour med jobbet men två av tre har inte en policy på sin arbets­plats som reglerar när de förväntas vara till­gängliga.

Läs mer »

”Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön”

 2014-04-17

Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön

Idag får företagen stå för sjuk­lön till den anställde under de två första veckorna när någon är sjuk, bort­sett från en karens­dag. Nu avser regeringen att ändra på det. Närings­minstier Annie Lööf skriver på DN debatt att man vill införa ett nytt hög­kostnads­skydd som gäller redan för de första sjuk­dagarna. Det ska minska risken för små företag att ny­anställa och gör det lättare för männi­skor som står långt från arbets­marknaden att få ett jobb.

Av alla företag med anställda kommer 80 procent att få de mest för­delaktiga villkoren för ersättning med det här systemet.

– Med vår utformning gynnas de mindre företagen efter­som ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Hög­kostnads­skyddet differentieras genom att arbets­givare delas in i fem storleks­klasser utifrån sina löne­summor, skriver Annie Lööf.

– I den minsta storleks­klassen, som omfattar de allra flesta företagen med anställda, före­slår vi att hög­kostnads­skyddet träder in efter cirka två sjuk­dagar. Resterande sjuk­dagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring, särskilt för de mindre företagen, är att företagen ska slippa krånglet med att ansöka om ersättningen. Med det nuvarande hög­kostnads­skyddet går många miste om ersättning eftersom ansöknings­förfarandet anses krångligt. Enligt förslaget ska utbetal­ningarna nu automati­seras så att alla som har rätt till ersättning också får det.

Regeringen hoppas att efter en remiss­runda få med förslaget i budgeten i höst och att det nya hög­kostnads­skyddet ska kunnas införas vid års­skiftet 2014/2015.

Läs mer »

En krona för att starta företag

 2014-04-17

En krona för att starta företag

Möjlighet att starta bolag med bara 1 krona i aktie­kapital kan vara ett sätt att få fler företag. Det skriver regeringen i direktiven till en ny utredning om företagande.

Innan Företags­skatte­kommittén har lämnat sina förslag till­sätter regeringen en ny utredning om villkor för före­tagande. Den här gången handlar det inte bara om skatter. Den nya kommittén ska bland annat under­söka om en sänkning av kravet på aktie­kapital kan locka fler att starta bolag.

År 2010 sänktes lägsta tillåtna aktie­kapital från 100 000 till 50 000 kronor. Kommittén ska utvärdera reformen och se om gränsen kan sänkas ännu mer. ”I detta samman­hang bör kommittén i första hand under­söka alterna­tivet med en sänkning av lägsta krav på aktie­kapital till en (1) krona”, skriver regeringen i direktiven.

Huvud­uppgiften för kommittén är att se om det finns strukturer i skatte­systemet som mot­verkar före­tagande, och föreslå förändringar. Alla förslag ska vara finansierade, påpekar regeringen. Senast den 15 augusti 2016 vill regeringen ha förslagen från kommittén.

Läs mer »

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

 2014-04-17

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

Regeringen får inte igenom sitt förslag till ytter­ligare ned­sättning av arbets­givar­avgiften för unga. Efter samman­trädet den 10 april i social­försäkrings­utskottet står det klart att majori­teten avvisar förslaget.

Regeringen halverade social­avgifterna, inklusive den allmänna löne­avgiften, för 18–25-åringar den 1 juli 2007. Två år senare utökades systemet till att gälla upp till 26 år. I det nya för­slaget tar regeringen bort ned­sättningen helt för alla som fyllt 25 år. Istället vill man minska avgifterna än mer för personer mellan 18 och 23 år. För dessa ska bara ålders­pensions­avgiften på 10,21 procent betalas. Förslaget var tänkt att träda i kraft den 1 juli i år, lagom tills sommar­jobben börjar.

Läs mer »

Nya momsregler för appar, spel och andra elektroniska tjänster

 2014-04-17

Elektroniska tjänster, tele­kom­tjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privat­personer ska beskattas i köparens land. Det före­slår regeringen i en lag­råds­remiss.

I dag gäller att tjänster som säljs av företag etablerade utanför EU till privat­personer inom EU ska beskattas i köparnas länder medan tjänster som säljs av företag inom EU till privat­personer i andra EU-länder ska beskattas i säljarens land.

Det nya förslaget inne­bär att ett svenskt företag som säljer appar, spel eller andra elektroniska tjänster till privat­personer i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparnas länder. På mot­svarande vis ska ett företag i ett annat EU-land redovisa och betala svensk moms för försäljningar till svenska privat­personer. Genom för­slaget kommer svenska företag att konkurrera på lika villkor med företag etablerade i EU-länder som har lägre moms­satser.

För att under­lätta för svenska säljare som har köpare i flera olika EU-länder före­slås att redovisning och betalning av momsen ska få ske genom Skatte­verket.

Förslagen är en följd av nya regler i mer­värdes­skatte­direktivet. Förslagen påverkar inte företag som säljer elektroniska tjänster till andra företag.

De nya bestämmelserna före­slås träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer »

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

 2014-04-17

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

Långa betalnings­tider är ett problem för många små­företag. Riks­dagen vill därför snabba på en lag­stiftning om 30 dagars betalnings­tid mellan företag utan möjlig­het till undan­tag. Riksdagen gjorde därför ett tillkänna­givande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borge­nären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalnings­tider om borge­nären uttryckligen har godkänt det.

Riksdagen upp­manande våren 2013 regeringen att åter­komma med förslag som ytter­ligare stärker små och medel­stora företags ställning när det gäller betalnings­tider. Riksdagen konsta­terar att det nu har gått över ett år sedan det till­känna­givandet.

Justitie­departe­mentet ut­arbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärknings­värt att regeringen ännu inte åter­kommit med något lag­förslag. Regeringen bör snarast åter­komma med de efter­frågade lagförslagen.

Läs mer »

Årsredovisningsguiden hjälper dig att göra rätt

 2014-04-17

Är du osäker på om du måste upp­rätta och skicka in års­redovisning och revisions­berättelse, vad den i så fall ska inne­hålla och vem som ska skriva under? Då kan du använda Års­redo­visnings­guiden på Bolags­verkets webb­plats. Den ger dig svar på frågor om just din företags­form.

Läs mer »

Företag följer inte penningstvättslagen

 2014-04-17

Företag följer inte penningstvättslagen

Många företag följer inte penning­tvätts­lagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksam­het och därmed riskerar svarta pengar att tvättas hos företaget, enligt läns­styrelsens granskning.

– Det är allvarligt, säger Sophia Wallmark läns­jurist på Läns­styrelsen i Västra Götaland.

Det är fort­farande många företag som inte har anmält sig till Bolags­verkets register mot penning­tvätt, trots att de egentligen måste. Samtidigt har flera företag inte koll på vilka krav som ställs på dem, säger Sophia Wallmark.

Enligt penning­tvätts­lagen har Läns­styrelsen tillsyn över företagen som omfattas av lagen. Det gäller bland annat redovisnings­konsulter, skatte­rådgivare och företag som säljer varor värda över cirka 130 000 kronor mot kontant betalning.

Läs mer »

Missa inte Starta företag-dagen

 2014-04-17

Missa inte Starta företag-dagen

Alla som vill starta eget har en sak gemensamt – behovet av att skaffa informa­tion om hur det hela ska gå till. Ett bra sätt att skaffa sig information på är att gå på Starta företag-dagen som anordnas runt­om i landet. Där får du samlad information från sju myndig­heter och del­tagandet är helt kostnads­fritt.

Vill du gå på en Starta företag-dag men har svårt att hitta en bra ort eller att avsätta en hel dag? Då kan webb­seminarier vara ett alter­na­tiv. Starta företag-dagen delas upp i fem olika avsnitt och du anmäler dig till varje avsnitt separat. Du kan sitta var du vill, det enda som krävs är att du har till­gång till bred­bands­uppkoppling och en dator, mobil­telefon eller läs­platta med hög­talare. Även webb­seminarierna är kostnads­fria.

Läs mer »

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

 2014-04-17

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

Flera företag har blivit lurade på stora summor när de fått fakturor från sina leveran­törer med felaktiga konto­nummer, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

För drygt två veckor sedan slog ett företag larm om att en betalning på 2,5 miljoner kronor till Kina inte hade kommit fram. Det visade sig att de betalats till fel konto­nummer. Nu har ytterligare två företag drabbats av samma typ av bedrägeri. Bedragarna har troligen lyckats ta sig in i leveran­törernas system och ändrat konto­numren på vissa fakturor.

I samtliga fall, två i Kina och ett i England, handlar det om gamla väl etablerade kontakter och därför har de svenska företagen inte haft anledning att ifråga­sätta för­ändringar i konto­uppgifterna.

Läs mer »

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

 2014-04-17

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Vad gäller egentligen för avskrivningar i bostads­rätts­föreningar?

Års­redovisnings­lagen och norm­givningen från Bokförings­nämnden (BFN) är i huvud­sak oförändrade sedan 2001. Från och med 2014 gäller regel­verket K2 Års­redovisning för mindre ekonomiska föreningar. Enligt BFN:s regel­verk ska den avskrivnings­metod tillämpas som bäst avspeglar förbrukningen av en tillgång. Rent tekniskt är progressiv avskrivning tillåten. Däremot saknas tydlig väg­ledning om när och hur metoden kan tillämpas.

BFN publicerade nyligen en kommentar på sin webb­plats där nämnden sa att progressiv avskrivning inte är den metod som generellt bör tillämpas på byggnader i bostads­rätts­föreningar. Många har uppfattat det som ny information, men kommentaren åter­ger bara vad som redan fram­går av norm­givningen.

Läs mer »

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

 2014-04-17

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

I en dom från Kammar­rätten i Jönköping ansågs ett uttag från ett handels­bolag som ägdes av annat handels­bolag inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon uttags­beskattning kunde därför inte ske.

Kammarrätten (i likhet med förvaltnings­rätten) ansåg att lag­texten endast omfattar uttag i ett handels­bolag då handels­bolaget är direkt­ägt av en skatt­skyldig delägare. Eftersom det del­ägande subjektet i det här fallet inte är skatt­skyldigt ansåg kammar­rätten att uttaget inte omfattades av lag­textens orda­lydelse. Enligt kammar­rätten skulle en annan tolkning av lag­texten strida mot legalitets­principen.

Skatte­verket delar inte kammar­rättens upp­fattning och har därför över­klagat domen till Högsta förvaltnings­domstolen.

Läs mer »

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

 2014-04-17

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Riksdagen har beslutat att sättet att räkna ut så kallad ränte­skillnads­ersättning vid bostads­lån ska bli rätt­visare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportio­ner­ligt dyrt för konsu­menten att i förtid betala ett bostads­lån med bunden ränta. Syftet är att ränte­skillnads­ersättningen ska bli mer rimlig och bättre mot­svara bankens förlust. En lägre ränte­skillnads­ersättning gynnar även konsu­menternas rörlig­het på bank­marknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Enligt den nuvarande modellen beräknas ränte­skillnads­ersättningen på räntan på stats­papper av olika slag. De nya reglerna inne­bär att ersättningen ska beräknas på räntan på bostads­obligationer.

Det införs också en begränsning av bankens rätt att få betalt i förtid när den säker­het som ställts för lånet har för­sämrats på grund av en allmän pris­nedgång på bostads­marknaden. En sådan ned­gång ska aldrig ge banken rätt att säga upp lånet i förtid. Lag­ändringarna börjar gälla den 1 juli 2014.

Läs mer »

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

 2014-04-17

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

I år ska nästan en miljon personer deklarera för enskild närings­verksamhet.

– Förra året deklarerade fyra av fem enskilda närings­idkare fortfarande på papper. Jag hoppas att många fler e-deklarerar i år. Risken för fel minskar väsentligt. Dessutom har man möjlig­het att få skatte­återbäring redan före mid­sommar, säger Anna Sjöberg, verksamhets­utvecklare på Skatteverket.

Enskilda näringsidkare som ska få tillbaka på skatten kan få sina pengar före mid­sommar om de anmält bank­konto och deklarerar elektroniskt senast den 5 maj.

De som tidigare har redovisat momsen i inkomst­deklarationen ska från och med i år istället redovisa den i en separat moms­deklaration. Lättast gör man detta via e-tjänsten Skatte­deklaration som finns på Skatte­verkets webb­plats. Sista datum att lämna moms­deklarationen är, för de som inte haft EU-handel under 2013, den 12 maj. De som haft EU-handel skulle ha lämnat sin moms­deklaration senast den 26 februari.

Andelen privat­personer med närings­verksamhet som deklarerar elektroniskt har ökat de senaste åren, men i fjol var det fortfarande bara 22 procent som utnyttjade den möjlig­heten. Bland privat­personer utan närings­verksamhet deklarerade 77 procent elektroniskt.

Läs mer »

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

 2014-04-17

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

Det krävs goda villkor för att fler företag ska kunna starta och växa i Sverige, att företags­klimatet upp­muntrar till entreprenör­skap och innova­tioner och att det stimu­lerar till ett mer innova­tivt och kreativt näringsliv. Mot denna bak­grund ger regeringen en kommitté i upp­drag att göra en bred över­syn av förut­sättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Kommittén, med professor Pontus Braunerhjelm som ord­förande, ska lämna förslag på de åtgärder som den bedömer behövs för att förbättra förut­sättningarna för entre­pre­nör­skap och innova­tivt företagande. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Läs mer »

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

 2014-04-17

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

Idag lanseras sajten swedishcleantech.se i en ny version. För första gången samlas nu informa­tion om statlig finansiering och rådgivning inom miljö­teknik på ett och samma ställe, i syfte att under­lätta för företagens sökande. Uppdraget till Tillväxt­verket är en del av regeringens miljö­teknik­strategi för 2011–2014.

Miljöteknik­området spänner över flera politik­områden och omfattar flera departe­ments, statliga myndig­heters och organisa­tioners olika insatser. En viktig del av regeringens miljö­teknik­strategi är att ta ett samlat grepp om sektorn och arbeta för en ökad sam­ordning och styrning inom området.

– Det är viktigt att det är enkelt för företagen att hitta rätt aktör när dom söker stöd eller rådgivning. Detta är något vi ständigt behöver utveckla. Nu skapar vi en bättre väg­ledning och sam­ordnar de olika myndig­heternas kompe­tenser och aktivi­teter bättre, säger it- och energi­minister Anna-Karin Hatt.

Läs mer »

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

 2014-04-17

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

Idag, onsdag 16 april, beslutar regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndig­het för det statliga stödet till inkuba­tion i fram­tiden. Beslutet inne­bär att Vinnova ska genom­föra lång­siktiga insatser med mål­sättningen att öka antalet nya och kunskaps­intensiva till­växt­företag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidare­utveckla det statliga stödet på området.

Insatserna ska särskilt riktas mot inkuba­torer som uppvisar förmåga att fram­gångs­rikt stödja utveckling av affärs­idéer med hög kunskaps­höjd och internationell marknads­potential i nya till­växt­företag. Uppdraget ska finansieras inom de anslag som regeringen till­delar Vinnova.

– Inkubatorerna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en kreativ och dynamisk företags­miljö. De erbjuder stöd och råd­givning för kunskaps­intensiva och snabb­växande företag i tidiga faser att utveckla affärs­idéer och komma ut på inter­natio­nella marknader. Möjlig­heten att verka inom en inkubator ökar ofta företagets attraktions­kraft för både investeringar och för kund­beställningar. Därför är jag väldigt glad att inkubations­insatserna fortsätter i Vinnovas regi, säger Annie Lööf.

Läs mer »

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

 2014-04-17

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

EU:s ministerråd har nu antagit det nya revisions­paketet som även EU-parlamentet röstade om tidigare i april. De nya reglerna omfattar främst revision i börs­noterade och finansiella företag. Den svenska regeringen utsåg nyligen justitie­rådet Kristina Ståhl att leda utredningen om hur revisions­paketet ska imple­men­teras i svensk lag­stiftning senast i maj eller juni 2016.

Några av de viktigare punkterna i det nya regel­paketet rör krav på byrå­rotation och restrik­tioner för vilka tjänster som revisions­byråerna får till­handa­hålla börs­noterade och finansiella företag. Vidare kommer revisorns rapportering att bli mer transparent.

– Att revisionspaketet är klubbat inne­bär inte att allt är på plats, utan det åter­står många frågor inför imple­men­teringen i Sverige. Från branschens sida hoppas vi att utredningen lägger stor vikt vid att värna den svenska modellen för bolags­tyrning och möjlig­heten till själv­reglering, säger Dan Brännström, general­sekreterare i FAR, bransch­organisation för redo­visnings­konsulter, revisorer och rådgivare.

Läs mer »

Nyheterna i årets deklaration

 2014-03-18

Deklarations­blanketterna skickas ut med post och ska ha nått din brev­låda senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera när e-tjänsten Inkomst­deklaration 1 öppnar den 20 mars. Senast den 5 maj ska du lämna årets deklaration.

På Skatte­verkets webb­plats kan du läsa om alla nyheterna i årets deklaration.

Läs mer »

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

 2014-03-18

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkrings­skydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkrings­kassan, AFA Försäkring och bransch­organisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättnings­kollen.

Många är osäkra på vilket skydd man har om man skulle råka ut för sjuk­dom, ett olycks­fall eller en arbets­skada. Vad ingår i det statliga grund­skyddet, vad har jag genom mitt kollektiv­avtal och vad har jag genom mina privata försäkringar? Denna osäkerhet skapar oro, funderingar och ger i längden otrygghet. Därför lanseras nu ersattnings­kollen.se. Där kan du få en samlad bild över ditt försäkrings­skydd och därmed se om du har ett behov av att komplettera någon del. Från Ersättnings­kollen kan du enkelt gå vidare till rätt aktör och ansöka om relevanta ersättningar eller teckna kompletterande försäkringar.

Läs mer »

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

 2014-03-18

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

Regeringen arbetar med ett förslag om personal­liggare för bygg­branschen för att minska svart­arbete. Riks­dagen vill att regeringen lämnar för­slaget till riks­dagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkänna­givande till regeringen.

Personal­liggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteri­branscherna. Den som bedriver verksam­heten måste varje dag anteckna i personal­liggaren vilka som är verk­samma i lokalen och när. Skatte­verket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Redan i januari 2013 gjorde riks­dagen ett tillkänna­givande om personal­liggare för bygg­branschen. Regeringen fick i upp­drag att åter­komma med ett förslag som kunde börja gälla under 2013. Regeringen valde dock att istället till­sätta en ny utredning som i dagarna har lagt sitt förslag. Enligt förslaget är det nya kontroll­systemet möjligt att införa först från den 1 januari 2016.

Riksdagen utgår ifrån att regeringen nu arbetar med utrednings­förslaget och åter­kommer till riks­dagen med ett förslag som kan beslutas under 2014.

Läs mer »

Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

 2014-03-18

Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

En dom nyligen i Högsta förvaltnings­domstolen innebär att Skatte­verket kan kräva köparen på den moms som betalas tillbaka till tryckeriet genom så kallad följd­ändring efter många år. Bak­grunden är en dom i EU-domstolen om att tryckerier i vissa fall skulle debitera 6 istället för 25 procent moms.

– Det är allvarligt att både Skatte­verket och Högsta förvaltnings­domstolen har valt att sätta sig på åskådar­plats och hänvisa företagen att ”själva göra upp” om vem som har rätt till moms­pengarna, menar Annika Fritsch, skatte­expert hos Företagarna.

Bakgrunden är att trycke­rierna begärde att få tillbaka skillnaden från Skatte­verket. I pengar handlar det om miljarder kronor. Samtidigt vände Skatte­verket sig mot trycke­riernas kunder och krävde att de skulle betala in mot­svarande belopp till­sammans med ränta. Skatte­verket hävdar att beslutet kan ändras genom följd­ändring, alltså utan någon utredning. Många kunder har över­klagat och kraven har gått genom skatte­domstolarna som i de flesta fall under­känt Skatte­verkets krav och ansett att de inte kan komma långt efteråt och kräva kunderna på moms­åter­betalning i dessa fall. Domen från Högsta förvaltnings­domstolen är alltså över­raskande och riskerar att leda till fullt kaos.

Läs mer »

Skattereglerna för incitamentsprogram ses över

 2014-03-18

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över skatte­reglerna för finansiella instrument som till­delas nyckel­personer. Syftet är att skapa konkurrens­kraftiga regler för företag och främja tillväxt

Att kunna erbjuda nyckel­personer finansiella instrument som optioner och andra aktie­relaterade incita­ment är ett viktigt verktyg för att främja företags konkurrens­kraft, framför­allt för ny­startade och mindre företag. Aktie­relaterade incitaments­program har länge även använts som ett viktigt komple­ment för att förbättra ägar­styrningen av företag.

Värdering av optioner är svårt och kompli­ceras ytter­ligare om de företag som berörs är små och onoterade. Detta leder till att beskatt­ningen kan bli svår att förutse.

Regeringen ger mot denna bak­grund en särskild utredare i upp­drag att se över skatte­reglerna för aktie­relaterade incitaments­progam. Avsikten är att skatte­reglerna ska för­bättras sam­tidigt som grund­läggande skatte­rättsliga principer ska beaktas. Utredaren ska bl.a. kart­lägga olika typer av incitaments­program och analysera hur skatte­reglerna påverkar utformningen av programmen. Utredaren ska också analysera behovet av att förtydliga eller förändra skatte­reglerna och lämna förslag till de för­ändringar som utredaren finner lämpliga.

– Detta är en mycket väl­kommen utredning, och inte en dag för tidigt. Vi hoppas den gör att entrepre­nörer lättare ska kunna knyta kompetens till sig tidigt, säger Annika Fritsch, skatte­expert på Företagarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Läs mer »

Tredjelandsvistelse saknar betydelse för skattebefrielse vid utlandsarbete

 2014-03-18

Skatteverkets tolkning av sexmånadersregeln underkänd

Högsta förvaltnings­domstolen bekräftar att det vid tillämpning av sex­månaders­regeln inte finns något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder.

Skatterätts­nämnden har tidigare, i ett förhands­besked från den 5 juli 2013, under­känt Skatte­verkets ställnings­tagande avseende den så kallade ”96-dagars­regeln”. Högsta förvaltnings­domstolen delar nu i en dom (mål nr 5143-13) Skatterätts­nämndens bedömning.

Högsta förvaltnings­domstolens avgörande är en slutlig bekräftelse på den tolkning av sex­månaders­regeln som varit veder­tagen fram till 2010, då Skatte­verket publi­cerade sitt ställnings­tagande i frågan. Det kan därmed konstateras att Skatte­verket saknar stöd för sitt ställnings­tagande att begränsa det totala antalet tillåtna dagar i Sverige och i tredje land till 96 dagar under ett och samma anställnings­år. De dagar som är relevanta för tillämpningen är istället de som fram­går av lag­texten, det vill säga maximalt 72 dagar i Sverige per anställningsår.

Domen innebär att personer som arbetar och vistas utom­lands i minst sex månader inte behöver begränsa antalet dagar i tredje land under utlands­vistelsen för att kunna undan­ta inkomsten från svensk beskattning under förut­sättning att den är beskattad i verksam­hets­landet.

Läs mer »

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

 2014-03-18

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

För att göra skatte­reglerna vid generations­skiften i fåmans­företag mer ändamåls­enliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

I Sverige är 90 procent av alla företag ägda av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som över­låter sitt företag inom familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part.

Utredaren ska därför säker­ställa att avyttring av kvalifi­cerade andelar i fåmans­företag i möjligaste mån beskattas på ett lik­formigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närstående­kretsen. Det är samtidigt ange­läget att reglerna inte öppnar upp för inkomst­omvandling eller kring­gåenden av 3:12-reglerna.

Utredaren ska kart­lägga och analysera om karens­regeln utgör ett hinder vid ägar­skiften till närstående, analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmans­företags­delägare som genom­för ägar­skifte inom respektive utom närstående­kretsen och föreslå lämpliga förändringar, om de slut­satser som kan dras av analysen visar att det finns ett behov.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Läs mer »

Ny lag om näringsförbud

 2014-03-18

Ny lag om näringsförbud

I en lagrådsremiss föreslås att kretsen av personer som kan meddelas närings­förbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verk­sam­het, oavsett i vilket associations­rättslig form verk­sam­heten bedrivs. Vidare utvidgas det så kallade ställnings­ansvaret, som inne­bär att vissa funktio­närer i en juridisk person alltid presumeras leda verk­sam­heten, till att omfatta även vissa före­trädare för utländska filialer och stiftelser.

Lagrådsremissen innehåller vidare en analys av hur processer om närings­förbud för­håller sig till Europa­konventionens dubbel­prövnings­förbud. För att förhindra att processer förs i strid med för­budet före­slås vissa ändringar när det gäller möjlig­heten att för­länga ett närings­förbud.

I lagrådsremissen finns också förslag som syftar till att effektivi­sera Krono­fogde­myndig­hetens tillsyn över att meddelade närings­förbud följs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.

Läs mer »

Revisorer och revision – nya EU-regler

 2014-03-18

Revisorer och revision – nya EU-regler

Nya EU-regler om revisorer och revision antas sanno­likt inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabili­teten.

Regeringen har vid samman­trädet den 13 mars 2014 beslutat att en särskild utredare ska över­väga vilka lag­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-reglerna. Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisions­utskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartisk­het och själv­ständighet i för­hållande till revisions­klienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisions­klienter.

Utredaren ska också överväga om ansvars­fördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verk­ställande direktör bör förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.

Läs mer »

Uppdaterad blankett för byråanstånd

 2014-03-18

Med anledning av att mer­värdes­skatt inte längre kan redovisas i inkomst­deklarationen har ansökan om byrå­anstånd med mer­värdes­skatte­deklarationen sam­ordnats med ansökan om byrå­anstånd med inkomst­deklarationen.

Ansökan görs på blanketten Byrå­anstånd SKV 2604. Blanketten har upp­daterats framför allt vad gäller den informa­tion som finns på blankettens baksida.

För att förenkla ansöknings­förfarandet kommer Skatte­verket att förut­sätta att ansökan också avser mer­värdes­skatte­deklara­tionen, förutsatt att villkoren för att medges byrå­anstånd för mer­värdes­skatte­deklarationen är upp­fyllda. Om ansökan om byrå­anstånd inte ska avse mer­värdes­skatte­deklarationen, trots att vill­koren för sådant anstånd är upp­fyllda, måste det särskilt anges.

Läs mer »

Skatteverket kan ge anstånd med betalning av ränta

 2014-03-18

Skatteverket anser i ett ställnings­tagande att det är möjligt för dem att medge anstånd med betalning av ränta trots att ordet ”ränta” inte räknas upp i 63 kap. 4–5 §§ skatte­förfarande­lagen. För att anstånd ska med­ges krävs att para­gra­fernas övriga förut­sättningar för anstånd är uppfyllda.

Läs mer »

Avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

 2014-03-18

Avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

Den senaste tiden har det förts en livlig debatt om progressiv avskrivning av byggnader i bostads­rätts­föreningar. Debatten har skapat osäker­het om vad som gäller enligt god redovisnings­sed.

Nyligen träffades Bokförings­nämnden (BFN) och FAR, bransch­organisationen för redovisnings­konsulter, revisorer och rådgivare, för att diskutera redovisning i bostads­rätts­föreningar och hur behovet av ända­måls­enlig och transpa­rent informations­givning i sådana föreningar bör till­godoses.

Läs mer »

Ny tjänst för dig som sålt din bostad

 2014-03-18

Ny tjänst för den som sålt sin bostad

Har du sålt din privat­bostad under 2012 eller 2013 kan du få hjälp att räkna ut kapital­vinsten och eventuellt upp­skovs­belopp, inför årets deklaration. Tjänsten, som finns på Skatte­verkets webb­plats, är en pilot­studie som pågår fram till den 1 juni 2014.

I tjänsten får du besvara ett antal frågor med ja, nej eller vet inte. Du ska även ange upp­gifter, till exempel belopp och datum. Utifrån dina svar får du sedan bland annat veta den skatte­pliktiga kapital­vinsten, eventuellt upp­skovs­belopp och schablon­intäkt. Uppgifter som du sedan för in i din deklaration.

Läs mer »

Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln

 2014-03-18

Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln

De stora företagens dominans i utrikes­handeln minskar. Det är en av slut­satserna i Före­tagarnas rapport om små­företagens export­värde i jämförelse med stor­företagens och i jämförelse med utvecklingen i EU. Baserat på statisk från SCB och Euro­stat har Före­tagarna samman­ställt aktuella siffror om svensk export- och import.

– Utrikeshandeln domineras värde­mässigt av de stora svenska företagen, men de små företagens andel ökar mycket snabbt. Små­företagens andel av export till EU-länder har ökat från 18 till 25 procent mellan åren 2008 och 2011. För importen är motsvarande siffror en ökning från 31 till 39 procent, säger Monica Lindstedt, ord­förande i Företagarna.

Läs mer »

Nya bokföringsregler från Bokföringsnämnden

 2014-02-12

Nya bestämmelser om bokföring från Bokföringsnämnden

Den 5 december 2013 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med till­hörande väg­ledning. Det allmänna rådet inne­håller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17, som rör rättelse av bokförings­post, ska tillämpas först för det räken­skapsår som inleds efter 31 december 2014 men får även det tillämpas tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade man också att upphäva viss äldre norm­givning som omfattas av det nya allmänna rådet. En lång rad allmänna råd, uttalanden och rekommenda­tioner om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik ska upp­höra att gälla vid utgången av december 2013.

Den 5 december 2013 beslutade BFN även om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2006:1) för enskilda närings­idkare som upprättar förenklat års­bokslut och (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade tros­samfund som upprättar förenklat års­bokslut, liksom ändringar i de till­hörande väg­ledningarna. Anledningen är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet om bokföring, dels de nya bestämmelserna i skatte­förfarande­lagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna inne­bär också en anpassning till skatte­förfarande­lagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomst­deklarationen.

Alla ändringarna ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare.

Läs mer »

Momsdeklarera senast 26 februari om du haft EU-handel under 2013!

 2014-02-12

Deklarera momsen senast den 26 februari om du haft EU-handel under 2013

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna moms­deklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år.

– Det är nytt datum i år och det räcker med en enda försäljning eller inköp till eller från ett annat EU-land för att man ska anses bedriva EU-handel, säger Susanne Malmborg, verksamhets­utvecklare på Skatte­verket.

Från och med i år ska all moms redovisas i en moms­deklaration. Momsen redovisas således inte i inkomst­deklarationen, vilket man har kunnat göra tidigare.

Det är viktigt att hålla koll på när momsen ska vara betald och redovisad. För de företag som redovisar moms en gång per år och har kalender­året som beskattningsår gäller följande:

  • 26 februari: sista dag för företag som haft EU-handel att betala moms och lämna moms­deklaration. Detta datum gäller även de företag som av andra skäl måste redovisa och betala moms senast den 26 februari, till exempel handels­bolag och kommandit­bolag.
  • Övriga företag betalar momsen och lämnar moms­deklarationen i samband med inkomst­deklarationen.

Företag som har en omsättning på högst en miljon kronor redovisar som tidigare momsen per beskattningsår. Dessa företag får automatiskt en moms­deklaration under januari månad om de lämnat en periodisk samman­ställning eller köpt varor eller tjänster från andra EU-länder. Undantaget är om man börjat handla med EU-länder först i september 2013. Då kan det hända att Skatte­verket inte känner till det än och därför inte skickar någon moms­deklaration i tid.

– Har man haft EU-handel men inte fått en moms­deklaration senast under första veckan i februari 2014 måste man kontakta Skatte­verket. Detta gäller även de som av annan anledning ska redovisa och betala moms senast den 26 februari och inte fått en deklaration, säger Susanne Malmborg.

Om man har haft EU-handel under beskattnings­året men lämnar sin moms­deklaration först i samband med inkomst­deklarationen finns grund för Skatte­verket att påföra försenings­avgift och kostnads­ränta.

De som ska lämna moms­deklarationen senast den 26 februari kan redan nu lämna den via Skatte­verkets e-tjänst.

Läs mer »

Nya lagar & regler för företagare 2014

 2014-02-12

Nya lagar & regler för företagare 2014

Investeraravdrag, statligt stöd vid kort­tids­arbete och ändrad deklarations­tidpunkt för mer­värdes­skatt för­väntas göra livet enklare för små­företagarna under 2014.

Årsskifte inne­bär som alltid att en del nya lagar och regler träder i kraft, som på ett eller annat sätt kan komma att få betydelse för små­företagen. Lars Nordfors, chefs­jurist på Företagarna har gjort en samman­ställning av några regler som det kan vara bra att ha lite extra koll på.

Läs mer »

Valet mellan K2 och K3

 2014-02-12

Valet mellan K2 och K3

För de allra flesta aktiebolag och eko­nomiska föreningar är bokslutet 2013 det sista som kommer att upp­rättas enligt nuvarande norm­givning. Års­redo­visningen för räken­skapsår som inleds efter den 31 december 2013 måste nämligen upp­rättas med tillämpning av ett K-regelverk. Valet står mellan K2 och K3.

Ska ditt företag tillämpa K2 eller K3? K3 är huvud­regel­verket och måste tillämpas av alla större företag. Även publika bolag samt moder­bolag i större koncerner måste tillämpa K3. Alla mindre företag har en möjlig­het att välja mellan K2 och K3. Oavsett vilket regel­verk du väljer ska års­redovisningen för 2013 upp­rättas som vanligt. Förändringarna kommer först i års­redovisningen för 2014.

KPMG har samman­ställt vad du bör tänka på redan nu.

Läs mer »

Skattekrav kan komma via Mina meddelanden

 2014-02-12

Skattekrav kan komma via Mina meddelanden

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden skickas eventuella betalnings­uppmaningar och betalnings­krav för skatte­skulder bara till din e-brevlåda istället för med vanlig post. Det gäller från och med februari 2014.

Tänk på att öppna din e-brevlåda regel­bundet eller så snart du har fått en avisering så att du inte missar en eventuell upp­maning eller ett krav. Obetalda skatte­skulder lämnas över till Krono­fogden. Betalnings­uppmaningar och krav skickas ut efter första lördagen i varje månad.

Läs mer »

Kartläggning visar: företagens uppgiftslämnande kan förenklas

 2014-02-12

Den 29 november lämnade Bolagsverket slut­rapporten Kart­läggning av företags uppgifts­lämnande till 14 myndig­heter till Närings­departe­mentet. Resultatet ger en samlad bild över de uppgifts­krav som myndig­heterna riktar till företag och visar att det finns en hel del som kan förbättras.

Myndigheter kan i större utsträckning än idag hämta uppgifter från varandra istället för att samla in dem från företag, d.v.s åter­använda redan lämnade uppgifter. Så många som 30 av 38 grund­läggande uppgifter borde kunna åter­användas på detta sätt.

– De flesta av kraven är händelse­styrda, och uppgifter måste lämnas in av företag vid en viss händelse. Vi har kunnat se att dessa krav är som flest när före­tagaren vill börja med en ny verksamhet eller aktivitet. Då måste upp­gifter lämnas till flera myndig­heter. Här finns goda möjlig­heter för oss myndig­heter att sam­ordna och ta del av varandras upp­gifter för att göra det enklare för företagen, säger Monica Ljungmark Åfeldt som varit projekt­ledare på Bolags­verket.

Kartläggningen visar tydligt att kraven på att lämna in upp­gifter varierar beroende på inom vilken bransch företaget är verksamt. Branscher med flest uppgifts­krav är jord­bruk, skogs­bruk och fiske samt transport och maga­si­nering. Men utifrån antalet ärenden omfattar största delen av kraven samtliga branscher.

Det framgår också att små­företagare är mest utsatta

– Vi kan konstatera att kraven på uppgifts­lämnande drabbar små­företagare hårdare än större företag. Mindre företag kan ha svårt att anställa personal bara för att kunna full­göra kraven. Här finns det uppen­bara förbättrings­möjligheter.

Med stöd av kartläggningens resultat pågår redan nu åtgärder för att förenkla och minska uppgifts­lämnandet.

– I huvudsak jobbar myndig­heterna med för­ändringar i blanketter, utveckling av e-tjänster och åter­användning av uppgifter. Bland annat satsas det stort på nya och för­bättrade e-tjänster som ska styra inlämningen från papper till e-tjänster och göra det enklare, säger Monica Ljungmark Åfeldt.

I slutrapporten kan du bland annat läsa om vilken potential för ytter­ligare för­enklingar som finns, som till exempel det faktum att det på många av myndig­heternas webb­platser saknas information om många av upp­gifts­kraven.

Läs mer »

Snart får vi en ny lag om penningtvätt

 2014-02-12

Ny lag om penningtvätt

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om en effektivare kriminali­sering av penning­tvätt. Bestämmelserna om straff för penning­tvätt placeras i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om penning­beslag och förverkande av egendom som varit före­mål för penning­tvätt. Den nya lagen inne­håller därut­över även en del andra nyheter.

– Genom ökade insatser som försvårar penning­tvätt, för­svårar vi också för ekonomisk och organiserad brottslig­het. De nya förslagen blir en pussel­bit i det fortsatta arbetet mot den grovt organiserade brottslig­heten, säger justitie­minister Beatrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Läs mer »

Förslag ska minska svartarbete i byggbranschen

 2014-02-12

Nya regler för att minska svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finans­departementet föreslås regler för personal­liggare och oannonserade kontroll­besök inom bygg­branschen. Syftet är att minska före­komsten av svart­arbete och skapa sundare konkurrens­förhållanden inom branschen.

Reglerna som föreslås är anpassade till bygg­branschens skiftande för­hållanden. Bygg­herren ska bland annat anmäla till Skatte­verket att bygg­verksamhet ska påbörjas och till­handa­hålla utrustning så att en elektronisk personal­liggare kan föras på bygg­arbets­platsen. De närings­idkare som sedan utför arbete på bygget ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personal­liggaren.

Vidare föreslås att närings­idkaren ska skicka personal­liggaren till Skatte­verket en gång i månaden och att bygg­herren ska anmäla till Skatte­verket vilka närings­idkare som ska utföra bygg­verksam­het på bygg­arbets­platsen samt vilka personer som kommer att vara verk­samma i bygg­verksam­heten. Skatte­verket får då möjlig­het att göra avstämningar mellan dessa uppgifter. Systemet utvecklar såväl bygg­herrens som entre­pre­nörernas ansvar och bidrar bland annat till att synlig­göra entreprenörs­kedjan.

Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontroll­besök och utöva tillsyn på bygg­arbets­platserna. En kontroll­avgift ska kunna tas ut om skyldig­heterna inte följs.

Om byggherren är en privat­person ska reglerna dock inte tillämpas.

Läs mer »

Referensräntan ligger kvar på 1 procent

 2014-02-12

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 januari – 30 juni 2014 till 1,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jämfört med andra halv­året 2013. Referens­räntan används bland annat för att beräkna dröjs­måls­ränta (med tillägg av 8 procent­enheter) om inget annat har avtalats.

Läs mer »

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

 2014-02-12

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

Finansdepartementet föreslår för­bättringar av faktura­modellen för RUT- och ROT-avdrag med syftet att Skatte­verket ska få ett fylligare under­lag för närmare kontroller. I promemorian före­slås vissa ändringar av faktura­modellen för RUT- och ROT-avdrag för att förbättra dess funktion bland annat genom ett ökat uppgifts­lämnande för de företag som begär utbetalning från Skatteverket.

– RUT- och ROT-avdragen har ökat syssel­sättningen och före­tagandet samtidigt som de har minskat svart­arbetet och bidragit till att minska acceptansen för svart­arbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen inne­bär att vi vässar Skatte­verkets kontroll­verktyg ytterligare, säger finans­minister Anders Borg.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren. Dessutom föreslås att Skatte­verket ska kunna ansöka om betalnings­säkring för att säker­ställa åter­betalningar av utbetalda medel (betalnings­säkring kan användas när det finns en påtaglig risk för att den som är betalnings­skyldig försöker smita från betalning av ett betydande belopp).

Alla lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2015.

Läs mer »

Det ska bli enklare att byta mobiloperatör

 2014-02-12

Det ska bli enklare att byta mobiloperatör

I en proposition föreslår regeringen ändringar i lagen om elektronisk kommunika­tion. Förslagen syftar till att göra det enklare för konsu­menter att säga upp abonne­mang på elektroniska kommunikations­tjänster och att friare kunna använda mobil­telefoner och annan utrustning som de har köpt i samband med sådana abonnemang.

Det föreslås att uppsägnings­tiden i avtal mellan en konsument och den som tillhanda­håller allmänt till­gängliga elektroniska kommunikations­tjänster ska få vara längst en månad. Avtal med bindnings­tid ska kunna sägas upp en månad före bindnings­tidens utgång.

Vidare föreslås att konsumenter ska ha rätt att efter den inledande bindnings­tiden få operatörs­lås bort­tagna kostnads­fritt och utan dröjs­mål.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Läs mer »

Avdrag för ökade levnadskostnader 2014

 2014-02-12

Avdrag för ökade levnadskostnader 2014

Skatteverket har meddelat vilka regler som gäller vid avdrag för ökade levnads­kostnader fr.o.m. beskattning­såret 2014 (2015 års taxering).

Läs mer »

 
Edison Ekonomibrevet

Prenumerera gratis på Edison Ekonomibrevet

Du kan få ekonomi­nyheterna med e-post cirka varannan vecka.

Läs mer

Din e-post­adress:

 


RSS Ekonomibrevet Edisons Ekonomi­nyheter som RSS-flöde
 

   
   
 

Edison Solutions AB – Bokföringsprogram, faktureringsprogram och löneprogram 
 Överst på sidan

Copyright © 2014 Edison Solutions AB  |  Webbansvarig  |  Cookies  |  Länkar