Bokföringsprogram och andra ekonomiprogram för småföretagare, revisorer och redovisningsbyråer Smarta bokföringsprogram och ekonomiprogram
   
 

Hem

Bokföringsprogram
Faktureringsprogram
Ekonomiprogram
Löneprogram
Fakturahantering
Webbrapporter
Böcker
Kurser

Boka gratis webbdemo
Prova gratis
Beställ info

Nyheter
Ekonominyheter
Användarsidor
Prislista

Kontakt
Support
Demofilmer

Företaget
Press
Länkar
Lediga tjänster

  

 

 
Ring vår kundtjänst

046-320 220

Support: 046-320 224
Lönesupport: 046-320 227

kundtjanst@edison.se
support@edison.se

 


Edison Solutions AB – Bokföringsprogram, faktureringsprogram och löneprogram
Edison Solutions AB
Box 198
221 00 Lund

Åldermansgatan 10
227 64 Lund

Org.nr: 556334-3689

Fakturor till:
Edison Solutions AB
Kund-id: POL6010
FE 549
105 69 Stockholm

 

Edisons ekonominyheter

Blandade nyheter om redovisning, beskattning och företagande.

”Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön”

 2014-04-17

Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön

Idag får företagen stå för sjuk­lön till den anställde under de två första veckorna när någon är sjuk, bort­sett från en karens­dag. Nu avser regeringen att ändra på det. Närings­minstier Annie Lööf skriver på DN debatt att man vill införa ett nytt hög­kostnads­skydd som gäller redan för de första sjuk­dagarna. Det ska minska risken för små företag att ny­anställa och gör det lättare för männi­skor som står långt från arbets­marknaden att få ett jobb.

Av alla företag med anställda kommer 80 procent att få de mest för­delaktiga villkoren för ersättning med det här systemet.

– Med vår utformning gynnas de mindre företagen efter­som ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Hög­kostnads­skyddet differentieras genom att arbets­givare delas in i fem storleks­klasser utifrån sina löne­summor, skriver Annie Lööf.

– I den minsta storleks­klassen, som omfattar de allra flesta företagen med anställda, före­slår vi att hög­kostnads­skyddet träder in efter cirka två sjuk­dagar. Resterande sjuk­dagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring, särskilt för de mindre företagen, är att företagen ska slippa krånglet med att ansöka om ersättningen. Med det nuvarande hög­kostnads­skyddet går många miste om ersättning eftersom ansöknings­förfarandet anses krångligt. Enligt förslaget ska utbetal­ningarna nu automati­seras så att alla som har rätt till ersättning också får det.

Regeringen hoppas att efter en remiss­runda få med förslaget i budgeten i höst och att det nya hög­kostnads­skyddet ska kunnas införas vid års­skiftet 2014/2015.

Läs mer »

En krona för att starta företag

 2014-04-17

En krona för att starta företag

Möjlighet att starta bolag med bara 1 krona i aktie­kapital kan vara ett sätt att få fler företag. Det skriver regeringen i direktiven till en ny utredning om företagande.

Innan Företags­skatte­kommittén har lämnat sina förslag till­sätter regeringen en ny utredning om villkor för före­tagande. Den här gången handlar det inte bara om skatter. Den nya kommittén ska bland annat under­söka om en sänkning av kravet på aktie­kapital kan locka fler att starta bolag.

År 2010 sänktes lägsta tillåtna aktie­kapital från 100 000 till 50 000 kronor. Kommittén ska utvärdera reformen och se om gränsen kan sänkas ännu mer. ”I detta samman­hang bör kommittén i första hand under­söka alterna­tivet med en sänkning av lägsta krav på aktie­kapital till en (1) krona”, skriver regeringen i direktiven.

Huvud­uppgiften för kommittén är att se om det finns strukturer i skatte­systemet som mot­verkar före­tagande, och föreslå förändringar. Alla förslag ska vara finansierade, påpekar regeringen. Senast den 15 augusti 2016 vill regeringen ha förslagen från kommittén.

Läs mer »

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

 2014-04-17

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

Regeringen får inte igenom sitt förslag till ytter­ligare ned­sättning av arbets­givar­avgiften för unga. Efter samman­trädet den 10 april i social­försäkrings­utskottet står det klart att majori­teten avvisar förslaget.

Regeringen halverade social­avgifterna, inklusive den allmänna löne­avgiften, för 18–25-åringar den 1 juli 2007. Två år senare utökades systemet till att gälla upp till 26 år. I det nya för­slaget tar regeringen bort ned­sättningen helt för alla som fyllt 25 år. Istället vill man minska avgifterna än mer för personer mellan 18 och 23 år. För dessa ska bara ålders­pensions­avgiften på 10,21 procent betalas. Förslaget var tänkt att träda i kraft den 1 juli i år, lagom tills sommar­jobben börjar.

Läs mer »

Nya momsregler för appar, spel och andra elektroniska tjänster

 2014-04-17

Elektroniska tjänster, tele­kom­tjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privat­personer ska beskattas i köparens land. Det före­slår regeringen i en lag­råds­remiss.

I dag gäller att tjänster som säljs av företag etablerade utanför EU till privat­personer inom EU ska beskattas i köparnas länder medan tjänster som säljs av företag inom EU till privat­personer i andra EU-länder ska beskattas i säljarens land.

Det nya förslaget inne­bär att ett svenskt företag som säljer appar, spel eller andra elektroniska tjänster till privat­personer i andra EU-länder ska redovisa och betala moms i köparnas länder. På mot­svarande vis ska ett företag i ett annat EU-land redovisa och betala svensk moms för försäljningar till svenska privat­personer. Genom för­slaget kommer svenska företag att konkurrera på lika villkor med företag etablerade i EU-länder som har lägre moms­satser.

För att under­lätta för svenska säljare som har köpare i flera olika EU-länder före­slås att redovisning och betalning av momsen ska få ske genom Skatte­verket.

Förslagen är en följd av nya regler i mer­värdes­skatte­direktivet. Förslagen påverkar inte företag som säljer elektroniska tjänster till andra företag.

De nya bestämmelserna före­slås träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer »

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

 2014-04-17

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

Långa betalnings­tider är ett problem för många små­företag. Riks­dagen vill därför snabba på en lag­stiftning om 30 dagars betalnings­tid mellan företag utan möjlig­het till undan­tag. Riksdagen gjorde därför ett tillkänna­givande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borge­nären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalnings­tider om borge­nären uttryckligen har godkänt det.

Riksdagen upp­manande våren 2013 regeringen att åter­komma med förslag som ytter­ligare stärker små och medel­stora företags ställning när det gäller betalnings­tider. Riksdagen konsta­terar att det nu har gått över ett år sedan det till­känna­givandet.

Justitie­departe­mentet ut­arbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärknings­värt att regeringen ännu inte åter­kommit med något lag­förslag. Regeringen bör snarast åter­komma med de efter­frågade lagförslagen.

Läs mer »

Årsredovisningsguiden hjälper dig att göra rätt

 2014-04-17

Är du osäker på om du måste upp­rätta och skicka in års­redovisning och revisions­berättelse, vad den i så fall ska inne­hålla och vem som ska skriva under? Då kan du använda Års­redo­visnings­guiden på Bolags­verkets webb­plats. Den ger dig svar på frågor om just din företags­form.

Läs mer »

Företag följer inte penningstvättslagen

 2014-04-17

Företag följer inte penningstvättslagen

Många företag följer inte penning­tvätts­lagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksam­het och därmed riskerar svarta pengar att tvättas hos företaget, enligt läns­styrelsens granskning.

– Det är allvarligt, säger Sophia Wallmark läns­jurist på Läns­styrelsen i Västra Götaland.

Det är fort­farande många företag som inte har anmält sig till Bolags­verkets register mot penning­tvätt, trots att de egentligen måste. Samtidigt har flera företag inte koll på vilka krav som ställs på dem, säger Sophia Wallmark.

Enligt penning­tvätts­lagen har Läns­styrelsen tillsyn över företagen som omfattas av lagen. Det gäller bland annat redovisnings­konsulter, skatte­rådgivare och företag som säljer varor värda över cirka 130 000 kronor mot kontant betalning.

Läs mer »

Missa inte Starta företag-dagen

 2014-04-17

Missa inte Starta företag-dagen

Alla som vill starta eget har en sak gemensamt – behovet av att skaffa informa­tion om hur det hela ska gå till. Ett bra sätt att skaffa sig information på är att gå på Starta företag-dagen som anordnas runt­om i landet. Där får du samlad information från sju myndig­heter och del­tagandet är helt kostnads­fritt.

Vill du gå på en Starta företag-dag men har svårt att hitta en bra ort eller att avsätta en hel dag? Då kan webb­seminarier vara ett alter­na­tiv. Starta företag-dagen delas upp i fem olika avsnitt och du anmäler dig till varje avsnitt separat. Du kan sitta var du vill, det enda som krävs är att du har till­gång till bred­bands­uppkoppling och en dator, mobil­telefon eller läs­platta med hög­talare. Även webb­seminarierna är kostnads­fria.

Läs mer »

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

 2014-04-17

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

Flera företag har blivit lurade på stora summor när de fått fakturor från sina leveran­törer med felaktiga konto­nummer, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

För drygt två veckor sedan slog ett företag larm om att en betalning på 2,5 miljoner kronor till Kina inte hade kommit fram. Det visade sig att de betalats till fel konto­nummer. Nu har ytterligare två företag drabbats av samma typ av bedrägeri. Bedragarna har troligen lyckats ta sig in i leveran­törernas system och ändrat konto­numren på vissa fakturor.

I samtliga fall, två i Kina och ett i England, handlar det om gamla väl etablerade kontakter och därför har de svenska företagen inte haft anledning att ifråga­sätta för­ändringar i konto­uppgifterna.

Läs mer »

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

 2014-04-17

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Vad gäller egentligen för avskrivningar i bostads­rätts­föreningar?

Års­redovisnings­lagen och norm­givningen från Bokförings­nämnden (BFN) är i huvud­sak oförändrade sedan 2001. Från och med 2014 gäller regel­verket K2 Års­redovisning för mindre ekonomiska föreningar. Enligt BFN:s regel­verk ska den avskrivnings­metod tillämpas som bäst avspeglar förbrukningen av en tillgång. Rent tekniskt är progressiv avskrivning tillåten. Däremot saknas tydlig väg­ledning om när och hur metoden kan tillämpas.

BFN publicerade nyligen en kommentar på sin webb­plats där nämnden sa att progressiv avskrivning inte är den metod som generellt bör tillämpas på byggnader i bostads­rätts­föreningar. Många har uppfattat det som ny information, men kommentaren åter­ger bara vad som redan fram­går av norm­givningen.

Läs mer »

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

 2014-04-17

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

I en dom från Kammar­rätten i Jönköping ansågs ett uttag från ett handels­bolag som ägdes av annat handels­bolag inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon uttags­beskattning kunde därför inte ske.

Kammarrätten (i likhet med förvaltnings­rätten) ansåg att lag­texten endast omfattar uttag i ett handels­bolag då handels­bolaget är direkt­ägt av en skatt­skyldig delägare. Eftersom det del­ägande subjektet i det här fallet inte är skatt­skyldigt ansåg kammar­rätten att uttaget inte omfattades av lag­textens orda­lydelse. Enligt kammar­rätten skulle en annan tolkning av lag­texten strida mot legalitets­principen.

Skatte­verket delar inte kammar­rättens upp­fattning och har därför över­klagat domen till Högsta förvaltnings­domstolen.

Läs mer »

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

 2014-04-17

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Riksdagen har beslutat att sättet att räkna ut så kallad ränte­skillnads­ersättning vid bostads­lån ska bli rätt­visare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportio­ner­ligt dyrt för konsu­menten att i förtid betala ett bostads­lån med bunden ränta. Syftet är att ränte­skillnads­ersättningen ska bli mer rimlig och bättre mot­svara bankens förlust. En lägre ränte­skillnads­ersättning gynnar även konsu­menternas rörlig­het på bank­marknaden och leder därmed till bättre konkurrens.

Enligt den nuvarande modellen beräknas ränte­skillnads­ersättningen på räntan på stats­papper av olika slag. De nya reglerna inne­bär att ersättningen ska beräknas på räntan på bostads­obligationer.

Det införs också en begränsning av bankens rätt att få betalt i förtid när den säker­het som ställts för lånet har för­sämrats på grund av en allmän pris­nedgång på bostads­marknaden. En sådan ned­gång ska aldrig ge banken rätt att säga upp lånet i förtid. Lag­ändringarna börjar gälla den 1 juli 2014.

Läs mer »

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

 2014-04-17

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

I år ska nästan en miljon personer deklarera för enskild närings­verksamhet.

– Förra året deklarerade fyra av fem enskilda närings­idkare fortfarande på papper. Jag hoppas att många fler e-deklarerar i år. Risken för fel minskar väsentligt. Dessutom har man möjlig­het att få skatte­återbäring redan före mid­sommar, säger Anna Sjöberg, verksamhets­utvecklare på Skatteverket.

Enskilda näringsidkare som ska få tillbaka på skatten kan få sina pengar före mid­sommar om de anmält bank­konto och deklarerar elektroniskt senast den 5 maj.

De som tidigare har redovisat momsen i inkomst­deklarationen ska från och med i år istället redovisa den i en separat moms­deklaration. Lättast gör man detta via e-tjänsten Skatte­deklaration som finns på Skatte­verkets webb­plats. Sista datum att lämna moms­deklarationen är, för de som inte haft EU-handel under 2013, den 12 maj. De som haft EU-handel skulle ha lämnat sin moms­deklaration senast den 26 februari.

Andelen privat­personer med närings­verksamhet som deklarerar elektroniskt har ökat de senaste åren, men i fjol var det fortfarande bara 22 procent som utnyttjade den möjlig­heten. Bland privat­personer utan närings­verksamhet deklarerade 77 procent elektroniskt.

Läs mer »

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

 2014-04-17

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

Det krävs goda villkor för att fler företag ska kunna starta och växa i Sverige, att företags­klimatet upp­muntrar till entreprenör­skap och innova­tioner och att det stimu­lerar till ett mer innova­tivt och kreativt näringsliv. Mot denna bak­grund ger regeringen en kommitté i upp­drag att göra en bred över­syn av förut­sättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Kommittén, med professor Pontus Braunerhjelm som ord­förande, ska lämna förslag på de åtgärder som den bedömer behövs för att förbättra förut­sättningarna för entre­pre­nör­skap och innova­tivt företagande. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Läs mer »

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

 2014-04-17

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

Idag lanseras sajten swedishcleantech.se i en ny version. För första gången samlas nu informa­tion om statlig finansiering och rådgivning inom miljö­teknik på ett och samma ställe, i syfte att under­lätta för företagens sökande. Uppdraget till Tillväxt­verket är en del av regeringens miljö­teknik­strategi för 2011–2014.

Miljöteknik­området spänner över flera politik­områden och omfattar flera departe­ments, statliga myndig­heters och organisa­tioners olika insatser. En viktig del av regeringens miljö­teknik­strategi är att ta ett samlat grepp om sektorn och arbeta för en ökad sam­ordning och styrning inom området.

– Det är viktigt att det är enkelt för företagen att hitta rätt aktör när dom söker stöd eller rådgivning. Detta är något vi ständigt behöver utveckla. Nu skapar vi en bättre väg­ledning och sam­ordnar de olika myndig­heternas kompe­tenser och aktivi­teter bättre, säger it- och energi­minister Anna-Karin Hatt.

Läs mer »

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

 2014-04-17

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

Idag, onsdag 16 april, beslutar regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndig­het för det statliga stödet till inkuba­tion i fram­tiden. Beslutet inne­bär att Vinnova ska genom­föra lång­siktiga insatser med mål­sättningen att öka antalet nya och kunskaps­intensiva till­växt­företag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidare­utveckla det statliga stödet på området.

Insatserna ska särskilt riktas mot inkuba­torer som uppvisar förmåga att fram­gångs­rikt stödja utveckling av affärs­idéer med hög kunskaps­höjd och internationell marknads­potential i nya till­växt­företag. Uppdraget ska finansieras inom de anslag som regeringen till­delar Vinnova.

– Inkubatorerna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en kreativ och dynamisk företags­miljö. De erbjuder stöd och råd­givning för kunskaps­intensiva och snabb­växande företag i tidiga faser att utveckla affärs­idéer och komma ut på inter­natio­nella marknader. Möjlig­heten att verka inom en inkubator ökar ofta företagets attraktions­kraft för både investeringar och för kund­beställningar. Därför är jag väldigt glad att inkubations­insatserna fortsätter i Vinnovas regi, säger Annie Lööf.

Läs mer »

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

 2014-04-17

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

EU:s ministerråd har nu antagit det nya revisions­paketet som även EU-parlamentet röstade om tidigare i april. De nya reglerna omfattar främst revision i börs­noterade och finansiella företag. Den svenska regeringen utsåg nyligen justitie­rådet Kristina Ståhl att leda utredningen om hur revisions­paketet ska imple­men­teras i svensk lag­stiftning senast i maj eller juni 2016.

Några av de viktigare punkterna i det nya regel­paketet rör krav på byrå­rotation och restrik­tioner för vilka tjänster som revisions­byråerna får till­handa­hålla börs­noterade och finansiella företag. Vidare kommer revisorns rapportering att bli mer transparent.

– Att revisionspaketet är klubbat inne­bär inte att allt är på plats, utan det åter­står många frågor inför imple­men­teringen i Sverige. Från branschens sida hoppas vi att utredningen lägger stor vikt vid att värna den svenska modellen för bolags­tyrning och möjlig­heten till själv­reglering, säger Dan Brännström, general­sekreterare i FAR, bransch­organisation för redo­visnings­konsulter, revisorer och rådgivare.

Läs mer »

Nyheterna i årets deklaration

 2014-03-18

Deklarations­blanketterna skickas ut med post och ska ha nått din brev­låda senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera när e-tjänsten Inkomst­deklaration 1 öppnar den 20 mars. Senast den 5 maj ska du lämna årets deklaration.

På Skatte­verkets webb­plats kan du läsa om alla nyheterna i årets deklaration.

Läs mer »

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

 2014-03-18

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkrings­skydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkrings­kassan, AFA Försäkring och bransch­organisationen Svensk Försäkring tjänsten Ersättnings­kollen.

Många är osäkra på vilket skydd man har om man skulle råka ut för sjuk­dom, ett olycks­fall eller en arbets­skada. Vad ingår i det statliga grund­skyddet, vad har jag genom mitt kollektiv­avtal och vad har jag genom mina privata försäkringar? Denna osäkerhet skapar oro, funderingar och ger i längden otrygghet. Därför lanseras nu ersattnings­kollen.se. Där kan du få en samlad bild över ditt försäkrings­skydd och därmed se om du har ett behov av att komplettera någon del. Från Ersättnings­kollen kan du enkelt gå vidare till rätt aktör och ansöka om relevanta ersättningar eller teckna kompletterande försäkringar.

Läs mer »

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

 2014-03-18

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

Regeringen arbetar med ett förslag om personal­liggare för bygg­branschen för att minska svart­arbete. Riks­dagen vill att regeringen lämnar för­slaget till riks­dagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkänna­givande till regeringen.

Personal­liggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör- och tvätteri­branscherna. Den som bedriver verksam­heten måste varje dag anteckna i personal­liggaren vilka som är verk­samma i lokalen och när. Skatte­verket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Redan i januari 2013 gjorde riks­dagen ett tillkänna­givande om personal­liggare för bygg­branschen. Regeringen fick i upp­drag att åter­komma med ett förslag som kunde börja gälla under 2013. Regeringen valde dock att istället till­sätta en ny utredning som i dagarna har lagt sitt förslag. Enligt förslaget är det nya kontroll­systemet möjligt att införa först från den 1 januari 2016.

Riksdagen utgår ifrån att regeringen nu arbetar med utrednings­förslaget och åter­kommer till riks­dagen med ett förslag som kan beslutas under 2014.

Läs mer »

Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

 2014-03-18

Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

En dom nyligen i Högsta förvaltnings­domstolen innebär att Skatte­verket kan kräva köparen på den moms som betalas tillbaka till tryckeriet genom så kallad följd­ändring efter många år. Bak­grunden är en dom i EU-domstolen om att tryckerier i vissa fall skulle debitera 6 istället för 25 procent moms.

– Det är allvarligt att både Skatte­verket och Högsta förvaltnings­domstolen har valt att sätta sig på åskådar­plats och hänvisa företagen att ”själva göra upp” om vem som har rätt till moms­pengarna, menar Annika Fritsch, skatte­expert hos Företagarna.

Bakgrunden är att trycke­rierna begärde att få tillbaka skillnaden från Skatte­verket. I pengar handlar det om miljarder kronor. Samtidigt vände Skatte­verket sig mot trycke­riernas kunder och krävde att de skulle betala in mot­svarande belopp till­sammans med ränta. Skatte­verket hävdar att beslutet kan ändras genom följd­ändring, alltså utan någon utredning. Många kunder har över­klagat och kraven har gått genom skatte­domstolarna som i de flesta fall under­känt Skatte­verkets krav och ansett att de inte kan komma långt efteråt och kräva kunderna på moms­åter­betalning i dessa fall. Domen från Högsta förvaltnings­domstolen är alltså över­raskande och riskerar att leda till fullt kaos.

Läs mer »

Skattereglerna för incitamentsprogram ses över

 2014-03-18

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över skatte­reglerna för finansiella instrument som till­delas nyckel­personer. Syftet är att skapa konkurrens­kraftiga regler för företag och främja tillväxt

Att kunna erbjuda nyckel­personer finansiella instrument som optioner och andra aktie­relaterade incita­ment är ett viktigt verktyg för att främja företags konkurrens­kraft, framför­allt för ny­startade och mindre företag. Aktie­relaterade incitaments­program har länge även använts som ett viktigt komple­ment för att förbättra ägar­styrningen av företag.

Värdering av optioner är svårt och kompli­ceras ytter­ligare om de företag som berörs är små och onoterade. Detta leder till att beskatt­ningen kan bli svår att förutse.

Regeringen ger mot denna bak­grund en särskild utredare i upp­drag att se över skatte­reglerna för aktie­relaterade incitaments­progam. Avsikten är att skatte­reglerna ska för­bättras sam­tidigt som grund­läggande skatte­rättsliga principer ska beaktas. Utredaren ska bl.a. kart­lägga olika typer av incitaments­program och analysera hur skatte­reglerna påverkar utformningen av programmen. Utredaren ska också analysera behovet av att förtydliga eller förändra skatte­reglerna och lämna förslag till de för­ändringar som utredaren finner lämpliga.

– Detta är en mycket väl­kommen utredning, och inte en dag för tidigt. Vi hoppas den gör att entrepre­nörer lättare ska kunna knyta kompetens till sig tidigt, säger Annika Fritsch, skatte­expert på Företagarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Läs mer »

Tredjelandsvistelse saknar betydelse för skattebefrielse vid utlandsarbete

 2014-03-18

Skatteverkets tolkning av sexmånadersregeln underkänd

Högsta förvaltnings­domstolen bekräftar att det vid tillämpning av sex­månaders­regeln inte finns något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder.

Skatterätts­nämnden har tidigare, i ett förhands­besked från den 5 juli 2013, under­känt Skatte­verkets ställnings­tagande avseende den så kallade ”96-dagars­regeln”. Högsta förvaltnings­domstolen delar nu i en dom (mål nr 5143-13) Skatterätts­nämndens bedömning.

Högsta förvaltnings­domstolens avgörande är en slutlig bekräftelse på den tolkning av sex­månaders­regeln som varit veder­tagen fram till 2010, då Skatte­verket publi­cerade sitt ställnings­tagande i frågan. Det kan därmed konstateras att Skatte­verket saknar stöd för sitt ställnings­tagande att begränsa det totala antalet tillåtna dagar i Sverige och i tredje land till 96 dagar under ett och samma anställnings­år. De dagar som är relevanta för tillämpningen är istället de som fram­går av lag­texten, det vill säga maximalt 72 dagar i Sverige per anställningsår.

Domen innebär att personer som arbetar och vistas utom­lands i minst sex månader inte behöver begränsa antalet dagar i tredje land under utlands­vistelsen för att kunna undan­ta inkomsten från svensk beskattning under förut­sättning att den är beskattad i verksam­hets­landet.

Läs mer »

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

 2014-03-18

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

För att göra skatte­reglerna vid generations­skiften i fåmans­företag mer ändamåls­enliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

I Sverige är 90 procent av alla företag ägda av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som över­låter sitt företag inom familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part.

Utredaren ska därför säker­ställa att avyttring av kvalifi­cerade andelar i fåmans­företag i möjligaste mån beskattas på ett lik­formigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närstående­kretsen. Det är samtidigt ange­läget att reglerna inte öppnar upp för inkomst­omvandling eller kring­gåenden av 3:12-reglerna.

Utredaren ska kart­lägga och analysera om karens­regeln utgör ett hinder vid ägar­skiften till närstående, analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmans­företags­delägare som genom­för ägar­skifte inom respektive utom närstående­kretsen och föreslå lämpliga förändringar, om de slut­satser som kan dras av analysen visar att det finns ett behov.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Läs mer »

Ny lag om näringsförbud

 2014-03-18

Ny lag om näringsförbud

I en lagrådsremiss föreslås att kretsen av personer som kan meddelas närings­förbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verk­sam­het, oavsett i vilket associations­rättslig form verk­sam­heten bedrivs. Vidare utvidgas det så kallade ställnings­ansvaret, som inne­bär att vissa funktio­närer i en juridisk person alltid presumeras leda verk­sam­heten, till att omfatta även vissa före­trädare för utländska filialer och stiftelser.

Lagrådsremissen innehåller vidare en analys av hur processer om närings­förbud för­håller sig till Europa­konventionens dubbel­prövnings­förbud. För att förhindra att processer förs i strid med för­budet före­slås vissa ändringar när det gäller möjlig­heten att för­länga ett närings­förbud.

I lagrådsremissen finns också förslag som syftar till att effektivi­sera Krono­fogde­myndig­hetens tillsyn över att meddelade närings­förbud följs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.

Läs mer »

Revisorer och revision – nya EU-regler

 2014-03-18

Revisorer och revision – nya EU-regler

Nya EU-regler om revisorer och revision antas sanno­likt inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den finansiella stabili­teten.

Regeringen har vid samman­trädet den 13 mars 2014 beslutat att en särskild utredare ska över­väga vilka lag­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-reglerna. Uppdraget aktualiserar frågor om bland annat revisions­utskott, val och entledigande av revisorn, revisorns opartisk­het och själv­ständighet i för­hållande till revisions­klienten, sanktioner samt det allmännas tillsyn över revisorer och revisions­klienter.

Utredaren ska också överväga om ansvars­fördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verk­ställande direktör bör förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.

Läs mer »

Uppdaterad blankett för byråanstånd

 2014-03-18

Med anledning av att mer­värdes­skatt inte längre kan redovisas i inkomst­deklarationen har ansökan om byrå­anstånd med mer­värdes­skatte­deklarationen sam­ordnats med ansökan om byrå­anstånd med inkomst­deklarationen.

Ansökan görs på blanketten Byrå­anstånd SKV 2604. Blanketten har upp­daterats framför allt vad gäller den informa­tion som finns på blankettens baksida.

För att förenkla ansöknings­förfarandet kommer Skatte­verket att förut­sätta att ansökan också avser mer­värdes­skatte­deklara­tionen, förutsatt att villkoren för att medges byrå­anstånd för mer­värdes­skatte­deklarationen är upp­fyllda. Om ansökan om byrå­anstånd inte ska avse mer­värdes­skatte­deklarationen, trots att vill­koren för sådant anstånd är upp­fyllda, måste det särskilt anges.

Läs mer »

Skatteverket kan ge anstånd med betalning av ränta

 2014-03-18

Skatteverket anser i ett ställnings­tagande att det är möjligt för dem att medge anstånd med betalning av ränta trots att ordet ”ränta” inte räknas upp i 63 kap. 4–5 §§ skatte­förfarande­lagen. För att anstånd ska med­ges krävs att para­gra­fernas övriga förut­sättningar för anstånd är uppfyllda.

Läs mer »

Avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

 2014-03-18

Avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

Den senaste tiden har det förts en livlig debatt om progressiv avskrivning av byggnader i bostads­rätts­föreningar. Debatten har skapat osäker­het om vad som gäller enligt god redovisnings­sed.

Nyligen träffades Bokförings­nämnden (BFN) och FAR, bransch­organisationen för redovisnings­konsulter, revisorer och rådgivare, för att diskutera redovisning i bostads­rätts­föreningar och hur behovet av ända­måls­enlig och transpa­rent informations­givning i sådana föreningar bör till­godoses.

Läs mer »

Ny tjänst för dig som sålt din bostad

 2014-03-18

Ny tjänst för den som sålt sin bostad

Har du sålt din privat­bostad under 2012 eller 2013 kan du få hjälp att räkna ut kapital­vinsten och eventuellt upp­skovs­belopp, inför årets deklaration. Tjänsten, som finns på Skatte­verkets webb­plats, är en pilot­studie som pågår fram till den 1 juni 2014.

I tjänsten får du besvara ett antal frågor med ja, nej eller vet inte. Du ska även ange upp­gifter, till exempel belopp och datum. Utifrån dina svar får du sedan bland annat veta den skatte­pliktiga kapital­vinsten, eventuellt upp­skovs­belopp och schablon­intäkt. Uppgifter som du sedan för in i din deklaration.

Läs mer »

Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln

 2014-03-18

Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln

De stora företagens dominans i utrikes­handeln minskar. Det är en av slut­satserna i Före­tagarnas rapport om små­företagens export­värde i jämförelse med stor­företagens och i jämförelse med utvecklingen i EU. Baserat på statisk från SCB och Euro­stat har Före­tagarna samman­ställt aktuella siffror om svensk export- och import.

– Utrikeshandeln domineras värde­mässigt av de stora svenska företagen, men de små företagens andel ökar mycket snabbt. Små­företagens andel av export till EU-länder har ökat från 18 till 25 procent mellan åren 2008 och 2011. För importen är motsvarande siffror en ökning från 31 till 39 procent, säger Monica Lindstedt, ord­förande i Företagarna.

Läs mer »

Nya bokföringsregler från Bokföringsnämnden

 2014-02-12

Nya bestämmelser om bokföring från Bokföringsnämnden

Den 5 december 2013 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med till­hörande väg­ledning. Det allmänna rådet inne­håller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17, som rör rättelse av bokförings­post, ska tillämpas först för det räken­skapsår som inleds efter 31 december 2014 men får även det tillämpas tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade man också att upphäva viss äldre norm­givning som omfattas av det nya allmänna rådet. En lång rad allmänna råd, uttalanden och rekommenda­tioner om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskaps­information samt system­dokumentation och behandlings­historik ska upp­höra att gälla vid utgången av december 2013.

Den 5 december 2013 beslutade BFN även om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2006:1) för enskilda närings­idkare som upprättar förenklat års­bokslut och (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade tros­samfund som upprättar förenklat års­bokslut, liksom ändringar i de till­hörande väg­ledningarna. Anledningen är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet om bokföring, dels de nya bestämmelserna i skatte­förfarande­lagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna inne­bär också en anpassning till skatte­förfarande­lagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomst­deklarationen.

Alla ändringarna ska tillämpas för det räken­skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räken­skapsår som inleds tidigare.

Läs mer »

Momsdeklarera senast 26 februari om du haft EU-handel under 2013!

 2014-02-12

Deklarera momsen senast den 26 februari om du haft EU-handel under 2013

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna moms­deklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år.

– Det är nytt datum i år och det räcker med en enda försäljning eller inköp till eller från ett annat EU-land för att man ska anses bedriva EU-handel, säger Susanne Malmborg, verksamhets­utvecklare på Skatte­verket.

Från och med i år ska all moms redovisas i en moms­deklaration. Momsen redovisas således inte i inkomst­deklarationen, vilket man har kunnat göra tidigare.

Det är viktigt att hålla koll på när momsen ska vara betald och redovisad. För de företag som redovisar moms en gång per år och har kalender­året som beskattningsår gäller följande:

  • 26 februari: sista dag för företag som haft EU-handel att betala moms och lämna moms­deklaration. Detta datum gäller även de företag som av andra skäl måste redovisa och betala moms senast den 26 februari, till exempel handels­bolag och kommandit­bolag.
  • Övriga företag betalar momsen och lämnar moms­deklarationen i samband med inkomst­deklarationen.

Företag som har en omsättning på högst en miljon kronor redovisar som tidigare momsen per beskattningsår. Dessa företag får automatiskt en moms­deklaration under januari månad om de lämnat en periodisk samman­ställning eller köpt varor eller tjänster från andra EU-länder. Undantaget är om man börjat handla med EU-länder först i september 2013. Då kan det hända att Skatte­verket inte känner till det än och därför inte skickar någon moms­deklaration i tid.

– Har man haft EU-handel men inte fått en moms­deklaration senast under första veckan i februari 2014 måste man kontakta Skatte­verket. Detta gäller även de som av annan anledning ska redovisa och betala moms senast den 26 februari och inte fått en deklaration, säger Susanne Malmborg.

Om man har haft EU-handel under beskattnings­året men lämnar sin moms­deklaration först i samband med inkomst­deklarationen finns grund för Skatte­verket att påföra försenings­avgift och kostnads­ränta.

De som ska lämna moms­deklarationen senast den 26 februari kan redan nu lämna den via Skatte­verkets e-tjänst.

Läs mer »

Nya lagar & regler för företagare 2014

 2014-02-12

Nya lagar & regler för företagare 2014

Investeraravdrag, statligt stöd vid kort­tids­arbete och ändrad deklarations­tidpunkt för mer­värdes­skatt för­väntas göra livet enklare för små­företagarna under 2014.

Årsskifte inne­bär som alltid att en del nya lagar och regler träder i kraft, som på ett eller annat sätt kan komma att få betydelse för små­företagen. Lars Nordfors, chefs­jurist på Företagarna har gjort en samman­ställning av några regler som det kan vara bra att ha lite extra koll på.

Läs mer »

Valet mellan K2 och K3

 2014-02-12

Valet mellan K2 och K3

För de allra flesta aktiebolag och eko­nomiska föreningar är bokslutet 2013 det sista som kommer att upp­rättas enligt nuvarande norm­givning. Års­redo­visningen för räken­skapsår som inleds efter den 31 december 2013 måste nämligen upp­rättas med tillämpning av ett K-regelverk. Valet står mellan K2 och K3.

Ska ditt företag tillämpa K2 eller K3? K3 är huvud­regel­verket och måste tillämpas av alla större företag. Även publika bolag samt moder­bolag i större koncerner måste tillämpa K3. Alla mindre företag har en möjlig­het att välja mellan K2 och K3. Oavsett vilket regel­verk du väljer ska års­redovisningen för 2013 upp­rättas som vanligt. Förändringarna kommer först i års­redovisningen för 2014.

KPMG har samman­ställt vad du bör tänka på redan nu.

Läs mer »

Skattekrav kan komma via Mina meddelanden

 2014-02-12

Skattekrav kan komma via Mina meddelanden

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden skickas eventuella betalnings­uppmaningar och betalnings­krav för skatte­skulder bara till din e-brevlåda istället för med vanlig post. Det gäller från och med februari 2014.

Tänk på att öppna din e-brevlåda regel­bundet eller så snart du har fått en avisering så att du inte missar en eventuell upp­maning eller ett krav. Obetalda skatte­skulder lämnas över till Krono­fogden. Betalnings­uppmaningar och krav skickas ut efter första lördagen i varje månad.

Läs mer »

Kartläggning visar: företagens uppgiftslämnande kan förenklas

 2014-02-12

Den 29 november lämnade Bolagsverket slut­rapporten Kart­läggning av företags uppgifts­lämnande till 14 myndig­heter till Närings­departe­mentet. Resultatet ger en samlad bild över de uppgifts­krav som myndig­heterna riktar till företag och visar att det finns en hel del som kan förbättras.

Myndigheter kan i större utsträckning än idag hämta uppgifter från varandra istället för att samla in dem från företag, d.v.s åter­använda redan lämnade uppgifter. Så många som 30 av 38 grund­läggande uppgifter borde kunna åter­användas på detta sätt.

– De flesta av kraven är händelse­styrda, och uppgifter måste lämnas in av företag vid en viss händelse. Vi har kunnat se att dessa krav är som flest när före­tagaren vill börja med en ny verksamhet eller aktivitet. Då måste upp­gifter lämnas till flera myndig­heter. Här finns goda möjlig­heter för oss myndig­heter att sam­ordna och ta del av varandras upp­gifter för att göra det enklare för företagen, säger Monica Ljungmark Åfeldt som varit projekt­ledare på Bolags­verket.

Kartläggningen visar tydligt att kraven på att lämna in upp­gifter varierar beroende på inom vilken bransch företaget är verksamt. Branscher med flest uppgifts­krav är jord­bruk, skogs­bruk och fiske samt transport och maga­si­nering. Men utifrån antalet ärenden omfattar största delen av kraven samtliga branscher.

Det framgår också att små­företagare är mest utsatta

– Vi kan konstatera att kraven på uppgifts­lämnande drabbar små­företagare hårdare än större företag. Mindre företag kan ha svårt att anställa personal bara för att kunna full­göra kraven. Här finns det uppen­bara förbättrings­möjligheter.

Med stöd av kartläggningens resultat pågår redan nu åtgärder för att förenkla och minska uppgifts­lämnandet.

– I huvudsak jobbar myndig­heterna med för­ändringar i blanketter, utveckling av e-tjänster och åter­användning av uppgifter. Bland annat satsas det stort på nya och för­bättrade e-tjänster som ska styra inlämningen från papper till e-tjänster och göra det enklare, säger Monica Ljungmark Åfeldt.

I slutrapporten kan du bland annat läsa om vilken potential för ytter­ligare för­enklingar som finns, som till exempel det faktum att det på många av myndig­heternas webb­platser saknas information om många av upp­gifts­kraven.

Läs mer »

Snart får vi en ny lag om penningtvätt

 2014-02-12

Ny lag om penningtvätt

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om en effektivare kriminali­sering av penning­tvätt. Bestämmelserna om straff för penning­tvätt placeras i en särskild lag tillsammans med bestämmelser om penning­beslag och förverkande av egendom som varit före­mål för penning­tvätt. Den nya lagen inne­håller därut­över även en del andra nyheter.

– Genom ökade insatser som försvårar penning­tvätt, för­svårar vi också för ekonomisk och organiserad brottslig­het. De nya förslagen blir en pussel­bit i det fortsatta arbetet mot den grovt organiserade brottslig­heten, säger justitie­minister Beatrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Läs mer »

Förslag ska minska svartarbete i byggbranschen

 2014-02-12

Nya regler för att minska svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finans­departementet föreslås regler för personal­liggare och oannonserade kontroll­besök inom bygg­branschen. Syftet är att minska före­komsten av svart­arbete och skapa sundare konkurrens­förhållanden inom branschen.

Reglerna som föreslås är anpassade till bygg­branschens skiftande för­hållanden. Bygg­herren ska bland annat anmäla till Skatte­verket att bygg­verksamhet ska påbörjas och till­handa­hålla utrustning så att en elektronisk personal­liggare kan föras på bygg­arbets­platsen. De närings­idkare som sedan utför arbete på bygget ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personal­liggaren.

Vidare föreslås att närings­idkaren ska skicka personal­liggaren till Skatte­verket en gång i månaden och att bygg­herren ska anmäla till Skatte­verket vilka närings­idkare som ska utföra bygg­verksam­het på bygg­arbets­platsen samt vilka personer som kommer att vara verk­samma i bygg­verksam­heten. Skatte­verket får då möjlig­het att göra avstämningar mellan dessa uppgifter. Systemet utvecklar såväl bygg­herrens som entre­pre­nörernas ansvar och bidrar bland annat till att synlig­göra entreprenörs­kedjan.

Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontroll­besök och utöva tillsyn på bygg­arbets­platserna. En kontroll­avgift ska kunna tas ut om skyldig­heterna inte följs.

Om byggherren är en privat­person ska reglerna dock inte tillämpas.

Läs mer »

Referensräntan ligger kvar på 1 procent

 2014-02-12

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 januari – 30 juni 2014 till 1,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jämfört med andra halv­året 2013. Referens­räntan används bland annat för att beräkna dröjs­måls­ränta (med tillägg av 8 procent­enheter) om inget annat har avtalats.

Läs mer »

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

 2014-02-12

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

Finansdepartementet föreslår för­bättringar av faktura­modellen för RUT- och ROT-avdrag med syftet att Skatte­verket ska få ett fylligare under­lag för närmare kontroller. I promemorian före­slås vissa ändringar av faktura­modellen för RUT- och ROT-avdrag för att förbättra dess funktion bland annat genom ett ökat uppgifts­lämnande för de företag som begär utbetalning från Skatteverket.

– RUT- och ROT-avdragen har ökat syssel­sättningen och före­tagandet samtidigt som de har minskat svart­arbetet och bidragit till att minska acceptansen för svart­arbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen inne­bär att vi vässar Skatte­verkets kontroll­verktyg ytterligare, säger finans­minister Anders Borg.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren. Dessutom föreslås att Skatte­verket ska kunna ansöka om betalnings­säkring för att säker­ställa åter­betalningar av utbetalda medel (betalnings­säkring kan användas när det finns en påtaglig risk för att den som är betalnings­skyldig försöker smita från betalning av ett betydande belopp).

Alla lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2015.

Läs mer »

Det ska bli enklare att byta mobiloperatör

 2014-02-12

Det ska bli enklare att byta mobiloperatör

I en proposition föreslår regeringen ändringar i lagen om elektronisk kommunika­tion. Förslagen syftar till att göra det enklare för konsu­menter att säga upp abonne­mang på elektroniska kommunikations­tjänster och att friare kunna använda mobil­telefoner och annan utrustning som de har köpt i samband med sådana abonnemang.

Det föreslås att uppsägnings­tiden i avtal mellan en konsument och den som tillhanda­håller allmänt till­gängliga elektroniska kommunikations­tjänster ska få vara längst en månad. Avtal med bindnings­tid ska kunna sägas upp en månad före bindnings­tidens utgång.

Vidare föreslås att konsumenter ska ha rätt att efter den inledande bindnings­tiden få operatörs­lås bort­tagna kostnads­fritt och utan dröjs­mål.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Läs mer »

Avdrag för ökade levnadskostnader 2014

 2014-02-12

Avdrag för ökade levnadskostnader 2014

Skatteverket har meddelat vilka regler som gäller vid avdrag för ökade levnads­kostnader fr.o.m. beskattning­såret 2014 (2015 års taxering).

Läs mer »

Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

 2014-02-12

Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

Skatteverket uppskattar att skatte­planering med externa lån i samband med företags­förvärv kan ge ränte­avdrag med 18–24 miljarder kronor. Det minskar statens skatte­intäkter med cirka 4–5 miljarder kronor varje år. Det framgår av en rapport som Skatte­verket överlämnat till regeringen.

Skatteverket fick i december 2012 i uppdrag av regeringen att fortsätta kart­läggningen av skatte­planering med ränte­avdrag i företags­sektorn. Denna gång har Skatte­verket kart­lagt skatte­planering med externa lån, det vill säga lån från banker och andra aktörer.

Den absoluta merparten av sådana externa lån avser inte skatte­planering. Det finns dock strukturer som Skatte­verket tolkar som sådan skatte­planering som avses med uppdraget. Det gäller främst när svenska holding­bolag används för förvärv av svenska bolag. Genom att låta ett svenskt holding­bolag stå som köpare och lån­tagare, kan ränte­avdrag göras i Sverige. Utgifter för räntor på interna och externa lån leder vid sådana förvärv ofta till att beskattningen hos de köpta bolagen helt elimineras.

– Motsvarande utländska holding­bolags­strukturer används inte alls i samma omfattning när svenska företag köper utländska företag, vilket skulle kunna förklaras med skillnader i skatte­regler för ränte­avdrag, säger Börje Noring, skatte­revisor vid Skatte­verket.

I uppdraget från regeringen ingick också att beskriva nya metoder för att kringgå de ränte­begränsnings­regler som införts 2009 för interna lån, det vill säga lån från företag i intresse­gemenskap. Skatte­verkets kart­läggning visar att det finns anledning att fortsätta bevaka och kontrollera hur området utvecklas för att pröva hur den nya lag­stiftning som gäller från den 1 januari 2013 fungerar och kan tillämpas.

De totala intäkterna från bolags­skatten i Sverige var ca 90 miljarder 2012.

Läs mer »

Räkna ut din skatt för 2014

 2014-02-12

Nu kan du göra en preliminär beräkning av din skatt för inkomst­året 2014 (deklarationsår 2015). Använd Skatteverkets e-tjänst Räkna ut din skatt. Där får du fylla i personliga uppgifter som till exempel födelseår, inkomster och avdrag. Tryck sedan på knappen Beräkna och du får en preliminär beräkning av skatten för 2014. Även du som har närings­verksamhet (enskild firma eller handels­bolag) kan använda e-tjänsten.

Läs mer »

Borg vill stoppa trixande med stämpelskatt

 2014-02-12

Borg vill stoppa trixande med stämpelskatt

Finansdepartementet funderar på hur regeringen kan stoppa kommuners och företags metod att slippa stämpel­skatt vid fastighets­affärer.

När Leksands kommun skulle sälja Orsand­badens camping bildade kommunen ett bolag som för 1 krona köpte en liten bit trottoar inne i sam­hället. Genom fastighets­reglering lades campingens mark till trottoar­kanten. På så sätt slapp kommunen undan 1 miljon kronor i stämpel­skatt för camping­marken.

En liknande metod har använts bland annat när Ikea skulle köpa mark i Västerås. Genom att lägga samman fastig­heter och utgå från en lågt värderad mark­bit undgår man den stämpel­skatt som ska tas ut vid köp av fastig­heter.

– Lantmäteriet får ofta in ansökningar om den här typen av lantmäteri­förrättning och möjlig­heten att lägga ett köpe­avtal till grund för fastighets­reglering används av såväl myndig­heter som företag och privat­personer, säger Margareta Troive-Hallström, förrättnings­lantmätare, på Leksands kommuns hemsida.

Metoden upprör Mats Pertoft (MP), ledamot i skatte­utskottet. I en skriftlig fråga undrar han om finans­ministern tänker göra något åt miss­bruket av reglerna för stämpel­skatt. Metoden upprör också finans­minister Anders Borg. ”Det bör inte accepteras att fastighets­bildnings­institutet används i syfte att undgå stämpel­skatt”, skriver han i sitt svar. Finans­departementet arbetar med att analysera frågan, skriver Borg, men han kan inte säga när det arbetet kan vara klart.

Läs mer »

Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

 2014-02-12

Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

Begreppen beskattnings­bar person och ekonomisk verksamhet har införts i mervärdes­skatte­lagen den 1 juli 2013. Därför har Skatte­verket gjort en uppdatering av sitt ställnings­tagande om moms­plikten för idrotts­utövare som bedriver sin verksam­het som företag.

En idrottsutövare som bedriver sin tävlings­verksamhet som en ekonomisk verksam­het är en beskattnings­bar person. Det spelar inte någon roll i vilken företags­form verk­sam­heten bedrivs.

De tjänster som omsätts i en sådan verk­sam­het är normalt skatte­pliktiga och verk­sam­heten med­för skatt­skyldighet till mervärdes­skatt. Om tjänsterna tillhanda­hålls en annan beskattnings­bar person är de normalt omsatta inom landet om köparen har sitt säte eller ett fast etablerings­ställe här i landet.

De ersättningar som företaget får för idrotts­utövarens tävlings­verksamhet eller för olika reklam­tjänster ska beskattas med 25 procent. Avdrags­rätt finns för ingående skatt på företagets inköp till den del som inköpen kan hän­föras till verk­samhet som medför skatt­skyldighet.

Detta ställnings­tagande ersätter det med samma namn daterat 2011-01-25, dnr 131 38080-11/111, samt avsnitt 4.4 i det upphävda ställnings­tagandet Yrkes­mässig verk­sam­het vid inne­hav av närings­fastighet m.m. samt fråga om sponsor­bidrag daterat 2007-06-29, dnr 131 604139-06/111. Det nya ställnings­tagandet inne­bär inte någon ändring i sak.

Läs mer »

Ingen momsskyldighet för den ideella golfbanan

 2014-02-12

Ingen momsskyldighet för den ideella golfbanan

Enligt ett förhands­besked från Skatte­rätts­nämnden har en ideell förening som bedriver golf­verksamhet inte ansetts skatt­skyldig till mervärdes­skatt för tillträde till golf­banan och vissa andra tillhanda­hållanden.

Läs mer »

Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms

 2014-02-12

Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms

Skatteverket har överlämnat en slut­rapport till regeringen om vilka effekter den sänkta restaurang­momsen har haft på skatte­fusket inom restaurang- och catering­branschen. Rapporten visar att fusket har minskat med 700 miljoner kronor efter att reformen infördes. Utrymmet för både avsiktlig och oavsiktlig fel­redovisning av moms har minskat.

Skatteverkets utvärdering visar att en mer enhetlig moms­struktur har bidragit till minskningen. Före reformen beskattades mat som serverades i restaurangen med 25 procents moms, medan hämt­mat beskattades med 12 procents moms. Restaurang- och catering­företagen redovisade då 33 procent av sin totala omsättning med 12 procents moms. Under­sökningen visar dock att de i stället borde ha redovisat endast 26 procent av omsättningen med 12 procent. Därmed uppskattas att 7 procent av företagens omsättning har redovisats med för låg moms, vilket i sin tur tyder på ett skatte­undan­dragande på 700 miljoner kronor före reformen.

– Ungefär sju procent av företagens omsättning har tidigare redovisats med för låg moms. Det har inne­burit att företagen betalat ca 700 miljoner kronor för lite skatt per år, säger Katinka Hort, analytiker vid Skatte­verket.

Lägre beskattning gör det mindre lönsamt att fuska, men resultatet av Skatte­verkets granskning ger inte stöd för att den aspekten av reformen har påverkat fusket. Rapporten visar att 59 procent av företagen anser att moms­sänkningen har en viss effekt på skatte­fusket, men andelen företagare som tror att kraven på kassa­register och personal­liggare har haft betydelse för skatte­fusket är större.

Läs mer »

Regelrådet ser markant försämring

 2014-02-12

Regelrådet ser markant försämring

Regelrådet, som har i uppgift att granska förslag till nya och ändrade regler från departe­ment och myndig­heter, har kommit med sin års­rapport för 2013.

Både Regeringskansliet och myndig­heterna har det gångna året fått ett sämre resultat än tidigare i Regel­rådets granskning. Regel­rådet har under 2013 behandlat 446 remisser och 3 EU-konsekvens­utredningar. Rådet har yttrat sig över 162 ärenden. Andelen tillstyrkta förslag för 2013 har uppgått till 52 % och 35 % av alla konsekvens­utredningar har bedömts som god­tag­bara. Det är en markant försämring jämfört med 2012 då det var 74 % tillstyrkta förslag och 42 % god­tag­bara konsekvens­utredningar.

Att andelen tillstyrkanden och andelen god­tag­bara konsekvens­utredningar har minskat så drastiskt är enligt Karin Lindell, ordförande i Regel­rådet, mycket anmärknings­värt. En förklaring till för­sämringen kan enligt hennes mening vara att frågan om konsekvens­utredningar fortfarande inte prioriteras till­räckligt från regel­givarnas sida. Exempel­vis ges inte kommitteer tillräckligt tids­utrymme och resurser för att kunna göra de beräkningar som behövs.

Läs mer »

Ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas

 2014-02-12

I en remiss som lämnats till Lagrådet föreslår regeringen ändrade regler om när avkastnings­skatt ska redovisas av vissa skatt­skyldiga.

Förändringen gäller vilket beskattnings­år de som har ett brutet räkenskapsår och som innehar bl.a. en utländsk pensions- eller kapital­försäkring ska ta upp skatte­underlag för avkastnings­skatt och vad som i dessa situationer ska avses med beskattningsår i skatte­förfarande­lagen. Syftet med förslaget är att endast en deklarations­tidpunkt per år ska bli aktuell för varje skatt­skyldig.

Regeringen klargör dessutom att räkenskaps­året är beskattningsår för svenska handels­bolag och europeiska ekonomiska intresse­grupperingar i vissa lagar.

I lagrådsremissen lämnas också förslag om att svenska handels­bolag och europeiska ekonomiska intresse­grupperingar med säte i Sverige ska åter­införas som skatt­skyldiga till avkastnings­skatt för innehav av bl.a. utländsk pensions- eller kapital­försäkring. Avsikten har hela tiden varit att dessa ska vara skatt­skyldiga, men en icke avsedd följd av en terminologisk ändring har gjort att de inte längre omfattas av skatt­skyldigheten. Denna brist vill nu regeringen rätta till.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Läs mer »

Tuffare tider väntar fakturaskojare

 2014-02-12

Tuffare tider väntar fakturaskojare

Justitieminister Beatrice Ask anser att bluff­bolag utnyttjar små­företagens rädsla för att få betalnings­anmärkningar. Och att mörker­talet är stort. Enligt regeringen har flera åtgärder vid­tagits, exempelvis har polisen fått mer resurser. Med en ny utredning vill regeringen se över om mer kan göras på andra områden än det straff­rättsliga.

Utredaren Stefan Strömberg, lagman för Stockholms tings­rätt, ska kart­lägga hur vanligt problemet är och även komma med förslag på lag­ändringar. I uppdraget ingår att se över om regler i avtals­lagen behöver fräschas upp för att kunna bekämpa bluffakturorna. Utredaren ska också titta på om inkasso­lagstiftningen ska stramas åt så att de som skickar ut bluffakturor inte kan hota med inkasso i samma utsträckning som i dag.

Regeringen skriver i utrednings­direktivet att det starkaste påtrycknings­medlet för de som bluffar är att hota med att ansöka om betalnings­föreläggande hos Krono­fogden. Även om det bara handlar om en ansökan som i sig kan vara obefogad, kan det i praktiken se ut som att man har fått en betalnings­anmärkning eftersom informationen dyker upp i kredit­upplysningar. Här ska utredaren se över om reglerna behöver ändras.

En annan fråga är om det behöver bli lättare att få kompensation för rätte­gångs­kostnader för att stötta dem som drabbas. Det kan även bli aktuellt med riktade informations­insatser till företag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Läs mer »

Planera för utdelning 2014 redan i år

 2013-11-28

Planera för utdelning 2014 redan i år

Ta ut dubbelt så mycket låg­beskattad utdelning. Det kan bli möjligt med de förändrade skatte­regler för fåmans­företag som träder i kraft vid års­skiftet. Se redan i år över löne­uttag och planera för en kommande utdelning.

Den totala löne­summan i fåmans­bolag påverkar ägarnas möjlig­heter till att ta ut lågt beskattad utdelning. Nu höjs gränsen för vilket löne­utrymme som kan tas i anspråk. Därför gör du klokt i att se över löne­utbetalningarna och planerna för kommande utdelningar.

Det handlar om en kraftig höjning från 25 till 50 procent av löne­underlaget i intervallet upp till 60 inkomst­basbelopp (cirka 3,4 miljoner kronor). Det framgår av de ändrade skatte­reglerna för fåmans­företag, de så kallade 3:12-reglerna, som regeringen presenterade i samband med höst­budgeten.

– Det här är mycket positivt för små­företagare. 50 procent av löne­summan får utnyttjas när utdelningen ska beräknas. Det gör att fler­talet små­företagare kan ta ut ett dubbelt så högt belopp som låg­beskattad utdelning jämfört med i dag, säger Ulf Skarin, bankens expert på ägar­planering.

– För ägare i fåmans­bolag kommer utdelningen 2014 att påverkas av de nya reglerna. Men eftersom den grundar sig på det egna löne­uttaget året innan gäller det att redan i år höja lönen för att kunna utnyttja de förbättrade utdelnings­reglerna. Kanske genom att göra ett extra löne­uttag i december, föreslår Ulf Skarin.

Läs mer »

Så sänks skatterna 2014

 2013-11-28

Så här sänks skatterna 2014

Det blir mer i plån­boken för de flesta nästa år med de nya skatte­regler som riks­dagen nu har beslutat om. Totalt sänks skatterna med 18 miljarder kronor val­året 2014. Det är nästan dubbelt så mycket som skatte­sänkningarna i år, som var på 10 miljarder. Liksom tidigare år är det de som jobbar som får del av skatte­sänkningarna, och pensionärer över 65.

Läs mer »

Avregistrera revisorn senast den 16 december

 2013-11-28

Avregistrera revisorn senast den 16 december

Om du planerar att avregistrera ditt aktie­bolags revisor för 2013 och du har kalender­år som räken­skaps­år måste du anmäla avregistrering och ändring av bolags­ordningen senast den 16 december 2013. Detta för att Bolags­verket ska hinna registrera ärendet före den 31 december, innan räken­skaps­året går ut.

Avregistrering och ändring av bolags­ordningen måste göras för att aktie­bolaget ska slippa skicka in en revisions­berättelse med års­redo­visningen för 2013.

Läs mer »

Nu kan du förhandsbeställa Redovisa Rätt 2014

 2013-11-28

Nu kan du förhandsbeställa Redovisa Rätt 2014

Nu kan du beställa 2014 års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt. Böckerna säljs även i prisvärda paket för olika behov.

Böckerna levereras så snart de kommit till förlaget, beräknat till slutet av januari 2014.

Läs mer »

6 miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

 2013-11-28

6 miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

Årsskiftet närmar sig och då blir de äldre versionerna av 50- och 1 000-kronors­sedlarna, de utan folie­band, ogiltiga som betalnings­medel. Under året har totalt 8 miljoner äldre 1 000-kronors­sedlar kommit in till Riks­banken men fort­farande åter­står 6 miljoner sedlar till ett värde av 6 miljarder kronor.

– Vi vill påminna alla som fortfarande har 50- eller 1 000-kronors­sedlar utan folie­band att antingen använda dem när man betalar eller sätta in dem på ett bank­konto senast den 31 december i år, säger Christina Wejshammar, enhets­chef på Riksbanken.

– Var ute i god tid eftersom det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot kontanter. Bankerna kan ta emot de äldre sedlarna för insättning på konto till och med den 28 februari 2014, fortsätter Christina Wejshammar.

Enklaste sättet att göra sig av med gamla sedlar är att använda dem att betala med eller att sätta in dem på ett bank­konto. Var ute i så god tid som möjligt eftersom det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot kontanter. Tänk på att bankerna tillämpar lagen om åtgärder mot penning­tvätt. Det innebär att du kan behöva legitimera dig när du vill sätta in dina sedlar och att du kan få frågor om varifrån pengarna kommer.

Om man fortfarande har ogiltiga sedlar kvar efter den 28 februari 2014 kan man vända sig till Riks­banken, som mot en avgift kan ta emot sedlarna för insättning på bank­konto. Även Riks­banken tillämpar regler mot penningtvätt.

Läs mer »

Belopp för fria måltider 2014

 2013-11-28

Belopp för fria måltider 2014

Nu är förmåns­värdena för fria mål­tider fast­ställda för nästa år och de är något höjda jämfört med 2013. Värdet är 42 kronor för frukost och 84 kronor för lunch respektive middag. Helt fri kost, minst tre mål­tider, värderas till 210 kronor.

Dessa förmåns–värden ska användas när man beräknar skatte­avdrag och arbets­givar­avgifter för beskattnings­året 2014 som redovisas i deklarationen 2015.

Läs mer »

Ny e-tjänst för att deklarera punktskatt

 2013-11-28

Ny e-tjänst för att deklarera punktskatt

Nu kan du som ska deklarera alkohol­skatt, tobaks­skatt, svavel­skatt samt energi- och koldioxid­skatt göra det på elektronisk väg i den nya e-tjänsten Punkt­skatte­deklaration.

Med hjälp av e-tjänsten kan du snabbare, säkrare och enklare lämna dina punkt­skatte­deklarationer. Inbyggda kontroller hjälper dig att lämna en så korrekt deklaration som möjligt och du får omedelbar kvittens på att deklara­tionen har lämnats.

Du kan också utse ett deklarations­ombud som lämnar dina deklara­tioner. Har du redan ett registrerat deklarations­ombud hos Skatte­verket behöver du inte göra en särskild ansökan för att ombudet också ska kunna e-deklarera punkt­skatt.

Läs mer »

Ingen mer rabatt för anställd som fyllt 25

 2013-11-28

Ingen mer rabatt för den som fyllt 25

Nästa sommar slopas rabatten på social­avgifter för dem som är över 25 år. Istället blir det en större rabatt för de yngre. Regeringen föreslår i en pro­me­moria att rabatten på arbets­givar­avgifter och egen­avgifter för unga ska ändras den 1 juli.

För dem som har fyllt 25 året innan blir det ingen rabatt alls. Arbets­givar­avgifterna blir 31,42 procent på lönen. För dem som har fyllt 23 eller 24 året innan fort­sätter nuvarande rabatt. För dem är arbets­givar­avgifterna 15,49 procent på lönen. Rabatten för dem som vid årets början ännu inte har fyllt 23 år utökas. För dem blir arbets­givar­avgifterna bara ålders­pensions­avgiften, alltså 10,21 procent på lönen.

För arbetsgivarna inne­bär det att deras löne­kostnader för en 22-åring med 25 000 kronor i månads­lön minskar med 1 320 kronor i månaden. Löne­kostnaderna för en 26-åring med samma lön ökar med 3 983 kronor.

Syftet med regeringens förslag är att göra det lättare för de yngre att etablera sig på arbets­marknaden. De som har fyllt 25 år antas klara sig bättre.

Läs mer »

 
Edison Ekonomibrevet

Prenumerera gratis på Edison Ekonomibrevet

Du kan få ekonomi­nyheterna med e-post cirka varannan vecka.

Läs mer

Din e-post­adress:

 


RSS Ekonomibrevet Edisons Ekonomi­nyheter som RSS-flöde
 

   
   
 

Edison Solutions AB – Bokföringsprogram, faktureringsprogram och löneprogram 
 Överst på sidan

Copyright © 2014 Edison Solutions AB  |  Webbansvarig  |  Cookies  |  Länkar