Ekonomibrevet

Här samlar vi senaste nytt om bokföring, skatter och företagande.

Du kan också prenumerera på Ekonomibrevet så att du får alla nyheterna med e-post (samlat, cirka en gång i månaden). Det kostar inget och du kan själv­klart avsluta prenumera­tionen när du vill.

Prenumerera gratis!

Du får alla nummer av Ekonomi­brevet direkt i din inkorg. Och du kan hoppa av precis när du vill.

Bara ett steg kvar

Vi har skickat ett mejl till e-post­adressen du angav.

Följ länken i mejlet för att bekräfta att adressen är din.

Något gick fel

Backa och försök igen eller kontakta oss på 046320 220 eller kundtjanst@edison.se.

Backa

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga, igen

Nuvarande ned­sättning av social­avgifterna för ung­domar ska slopas steg­vis. Första steget genom­förs under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 och då ska ned­sättning av…

Läs mer

 2015-08-19

Ny e-tjänst för att lämna kontrolluppgifter

Nu öppnar Skatte­verket en ny e-tjänst för att lämna kontroll­uppgifter. Den nya e-tjänsten ska användas för att rapportera alla kontroll­uppgifter för inkomst­året 2015. I den…

Läs mer

 2015-08-19

Nu drar sedel- och myntkampanjen igång

Nu är det knappt två månader kvar till Riks­banken inleder det största sedel- och mynt­utbytet i Sveriges historia. I oktober i år kommer de första nya sedlarna ut. Inför detta…

Läs mer

 2015-08-19

5 guider för dig som söker kapital

Finansiering är en viktig för­utsättning för många före­tagare, vare sig du ska starta ett företag, håller på med produkt­utveckling eller planerar att komma ut på en…

Läs mer

 2015-08-19

Sök i proffsens egen bok om redovisning

Boken SRF Redovisning , som ges ut av Sveriges Redovisnings­konsulters Förbund, inne­håller aktuella lagar och rekommenda­tioner inom redovisning, SRF:s mallar för upp­rättande…

Läs mer

 2015-08-19

Ännu enklare uppgiftslämnande

I juli 2014 fick Bolags­verket, tillsammans med Skatte­verket, Tillväxt­verket och Uppgifts­lämnar­utredningen, ett regerings­uppdrag att vidare­utveckla företagar­sajten…

Läs mer

 2015-08-19

Förtydligande i BFN:s allmänna råd om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om en ändring i det allmänna rådet och väg­ledningen om bokföring. Ändringen inne­bär att det för­tydligas i punkt 3.5 att…

Läs mer

 2015-08-19

Ny standard för revision i mindre företag

En standard för revision i mindre företag har under en längre tid efter­frågats. Nu är ett första förslag verklig­het, Nordiska Revisors­förbundets (NRF) förslag till Nordisk…

Läs mer

 2015-08-19

Referensräntan ligger kvar på 0 procent

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 juli – 31 december 2015 till 0,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jäm­fört med första halv­året 2015.…

Läs mer

 2015-08-19

Rutavdrag för läxhjälp avskaffas 1 augusti

Den första augusti avskaffas rut­avdraget för läx­hjälp. Även barn­vaktens möjlig­het att hjälpa till med läx­läsning begränsas. Det fram­går av ett ställnings­tagande som…

Läs mer

 2015-08-19

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015

För miljö­bilar, dvs. bilar som drivs med el eller vissa miljö­bränslen, finns särskilda regler om ned­sättning av förmåns­värdet. För de miljö­bilar som till­kommit under våren…

Läs mer

 2015-08-19

Avskrivningsreglerna för bostadsrätter måste ändras

Förra året trädde nya regler i kraft som kraftigt påverkade bostads­rätt­sföreningars redovisning. I en debatt­artikel från FAR, bransch­organisationen för redovisnings­konsulter,…

Läs mer

 2015-08-19

Viktigare lagar och förordningar från den 1 juli 2015

I skriften Viktigare lagar och för­ordningar inför halvårs­skiftet 2015 ger regeringen en kort samman­fattning av de viktigare lagar och för­ordningar som trädde i kraft kring…

Läs mer

 2015-08-19

Nya regler för arv med internationell anknytning

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internatio­nell anknytning. Frågor om arv kommer nu oftast prövas i det land där den avlidne bodde och enligt det…

Läs mer

 2015-08-19

Nya brevsvar begränsar möjligheten att tillämpa K2

Bokförings­nämnden (BFN) har fortsatt på inslagen linje och offentlig­gör lämnade brev­svar på sin webb­plats. BFN anger inte vilken status dessa svar egentligen har. På Sveriges …

Läs mer

 2015-08-19

DEBATT: Hur tänker Bokföringsnämnden?

Det är nu över 10 år sedan Bokförings­nämnden (BFN) inledde vad som benämnts som ett ”paradigm­skifte” inom redo­visningen. Norm­givning skulle ges ut i kategori­form istället…

Läs mer

 2015-08-19

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbets­givar­avgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft från och med redovisnings­perioden maj 2015, alltså de uppgifter som deklareras i…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag till konton för arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 januari 2015–30 juni 2016 kommer det att finnas tre olika regel­system som styr uttaget av arbets­givar­avgifter. I BAS-konto­planen finns för närvarande endast…

Läs mer

 2015-05-19

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensions­sparande ska slopas. Det före­slår regeringen i en remiss som lämnas till lagrådet i dag. Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget …

Läs mer

 2015-05-19

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Finans­departementet har skickat ut en prome­moria på remiss där det före­slås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas. Förslaget avser sådan för­säljning av…

Läs mer

 2015-05-19

Kontanter fortfarande av stor betydelse

Kontanter är viktigare än vad bankerna hävdar. Så många som sju av tio små­företagare skulle inte kunna ta betalt utan kontanter. Det visar en under­sökning som Små­företagarnas…

Läs mer

 2015-05-19

Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån

Högsta förvaltnings­domstolen har beslutat att s.k. förbjudna lån som lämnats i strid med bestäm­melserna i bl.a. 21 kap. 1–7 §§ aktie­bolags­lagen och som beskattas i…

Läs mer

 2015-05-19

Sverige förlorade postmomsmålet i EU-domstolen

Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhälls­omfattande post­befordran ska vara moms­fritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana…

Läs mer

 2015-05-19

Reglerna om personligt betalningsansvar ska ses över

Riksdagen har get regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat före­trädar­ansvar (personligt betalnings­ansvar). Före­trädar­ansvar inne­bär att en före­trädare för…

Läs mer

 2015-05-19

Förslag på området för skattetillägg och skattebrott

I en lagråds­remiss från regeringen före­slås för­ändringar av reglerna om skatte­tillägg och skatte­brott för att stärka rätts­säker­heten i skatte­förfarandet, bl.a. med…

Läs mer

 2015-05-19

Innovationscheckar från VINNOVA

Nu kan företag söka innovations­checkar som Almi distri­buerar åt VINNOVA. Checken på max 100 000 kronor får användas till innovations­projekt i tidiga utvecklings­faser, eller…

Läs mer

 2015-05-19

Ja till sänkta socialavgifter för unga

I dag finns en ungdoms­rabatt som inne­bär att social­avgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärde­del av ordinarie avgifter, med undan­tag för…

Läs mer

 2015-03-26

Mer trygghet och bättre socialförsäkring

Den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen har nu lämnat sitt slut­betänkande, Mer trygg­het och bättre försäkring till regeringen. I den föreslår man en rad…

Läs mer

 2015-03-26

”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist lyfter fram flera positiva förslag ur företagar­synpunkt i den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen. Det viktigaste förslaget …

Läs mer

 2015-03-26

Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckeri­kunder anstånd med betalning av den mer­värdes­skatt och ränta som ska betalas på grund av följd­ändrings­beslut. Anstånd…

Läs mer

 2015-03-26

Uppmuntra dina anställda till skattefri motion

Vid den här tiden på året kan nyårs­löftena ha havererat för länge sedan. Men du som arbets­givare har möjlig­het att upp­muntra dina anställda att ta nya tag om sina…

Läs mer

 2015-03-26

Enklare att registrera aktiebolag

När du väl bestämt dig för att starta ett aktie­bolag vill Bolags­verket att det ska vara smidigt att anmäla företaget på verksamt.se. Det ska gå snabbt, kännas tryggt och vara…

Läs mer

 2015-03-26

Redovisningscentraler för taxitrafik

Från och med den 1 januari 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxi­verksam­het att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxa­meter, tråd­löst och digitalt, till…

Läs mer

 2015-03-26

Ny bilförmånsberäkning

Nu finns en mobil­anpassad version av e-tjänsten Bil­förmåns­beräkning på Skatte­verkets webb­plats. Förutom att tjänsten mobil­anpassats har den även fått en fräschare design…

Läs mer

 2015-03-26

Riksbanken sänkte reporäntan till −0,25 procent

Enligt Riks­banken finns det tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens för­stärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att…

Läs mer

 2015-03-26

Avdrag för reparation och underhåll av inventarier

Enligt inkomst­skatte­lagen får utgifter för reparation och under­håll av inventarier dras av omedel­bart. Enligt ett ställnings­tagande från Skatte­verket krävs det i sådant…

Läs mer

 2015-03-26

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag

Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbets­marknads­utskottet, som förberett ärendet, är ett …

Läs mer

 2015-03-26

Ändrade socialavgifter för unga

Riksdagen har tidigare beslutat att regeringen ska åter­komma med förslag om en ytter­ligare sänkning av social­avgifterna för ungdomar under 23 år och slopad ned­sättning för…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Finansdepartementet har remitterat en prome­moria med förslag om slopad avdrags­rätt för privat pensions­sparande från och med 2016. I budget­proposi­tionen för 2015 sänktes den…

Läs mer

 2015-02-18

Utökad granskning av 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att utöka upp­draget kring utredningen om över­syn av beskattning vid ägar­skiften i fåmans­företag. Den ursprungliga utredningen var tänkt att kart­lägga …

Läs mer

 2015-02-18

Negativ reporänta och köp av statsobligationer

Riksbanken sänker repo­räntan till −0,10 procent, köper stats­obligationer för 10 miljarder och har bered­skap att snabbt göra mer. Det finns tecken på att den under­liggande…

Läs mer

 2015-02-18

Skattekonsekvenser av negativ reporänta

Skatteverkets har i ett ställnings­tagande besvarat frågor om negativ ränta på inlånings­konto samt investerings­spar­konto. Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) …

Läs mer

 2015-02-18

Ny EU-moms hotar småföretag

En hel rad små svenska it-företag kommer att få svårt att överleva på grund av nya EU-moms­regler. Många företag vet inte ens om det, menar Anders Ydstedt, som driver företaget…

Läs mer

 2015-02-18

Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

Regelrådet har presenterat sin rapport om hur konse­kvenserna för företag utreds när nya regler skapas. I endast 39 procent av förslagen har de utretts i till­räcklig omfattning, …

Läs mer

 2015-02-18

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatte­verket att särskilt granska tjänster med kontant­handel, vård­företag, gräns­över­skridande handel samt rot- och rut­arbete i vissa branscher. – Vi ser i våra…

Läs mer

 2015-02-18

Slopad skattereduktion för gåvor

Finans­departementet föreslår att skatte­reduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. I budget­propositionen för 2015 aviserade regeringen att skatte­reduktionen för…

Läs mer

 2015-02-18

Skatteverket vill skärpa kraven på kassaregister

På uppdrag av regeringen har Skatte­verket utrett om utländska närings­idkare som inte har fast drift­ställe i Sverige bör omfattas av skyldig­heten att använda kassa­register.…

Läs mer

 2015-02-18

1,2 mdr till innovativa företag

Almi lanserar ett nytt Tillväxt­lån för innova­tiva företag. Under en två­års­period kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innova­tiva företag över hela…

Läs mer

 2015-02-18

Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret

Fram till nu har nybildade aktie­bolag fått organisations­nummer som startar med 556. Dessa nummer­serier är nu slut och därför kommer aktie­bolag som startas från och med den 12 …

Läs mer

 2015-02-18

Beräkna förmånsvärdet på din bil

Nu kan du räkna ut ditt bil­förmåns­värde för inkomst­året 2015. I Skatte­verkets e-tjänst kan du söka din bil antingen via bil­märket eller via modell­koden som finns i…

Läs mer

 2015-02-18

Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Riksbanken har visat upp Sveriges nya sedlar och mynt som kommer ut under 2015 och 2016. De har ett helt nytt utseende och det blir en ny valör: en 200-kronors­sedel. Senast…

Läs mer

 2015-02-18

Alliansens budget gäller nästa år

Riksdagen har beslutat att Alliansens budget­förslag ska gälla för 2015 istället för regeringens förslag till budget. Det inne­bär färre skatte­ändringar än vad regeringen…

Läs mer

 2014-12-17

Vad händer vid årskiftet?

Som följd av att Alliansens budget­motion vann majoritet i riks­dagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015. Ernst & Young har på sin webb­plats…

Läs mer

 2014-12-17

Tips till fåmansföretagaren inför årsskiftet

För dig som är fåmans­företagare har Grant Thornton samman­ställt ett antal tips inför 2015.

Läs mer

 2014-12-17

Nu kan du förhandsbeställa Rätt-böckerna 2015

Nu kan du beställa 2015 års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt. Böckerna säljs även i prisvärda paket för…

Läs mer

 2014-12-17

Fyll i sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen

Från och med nästa år ska du ansöka om ersättning för dina anställdas sjuk­löne­kostnader via arbets­givar­deklarationen. Första gången blir i februari 2015 i…

Läs mer

 2014-12-17

Nya regler för rot- och rututbetalningar

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rut­arbete. Från och med den 1 april 2015 ska du lämna in ansökan om utbetalning av rot- och rut­arbete…

Läs mer

 2014-12-17

Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Från och med 1 januari 2015 gäller nya moms­regler för företag som säljer elektroniska tjänster, tele­kommunikations­tjänster eller sändnings­tjänster till privat­personer i…

Läs mer

 2014-12-17

Momskonton vid import m.m.

BAS kommer i konto­planen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det blir kontona 2615, 2625 och 2635 för skatte­satserna 25, 12…

Läs mer

 2014-12-17

Frågor & svar om redovisning i brf enligt K2

Det kommer många frågor till FAR – bransch­organisation för redo­visnings­konsulter, revisorer och råd­givare – som berör redovisning av byggnad i en bostads­rätts­förening som…

Läs mer

 2014-12-17

Gratis handledning i bokföring

Att Föra Bok är Bokförings­nämndens (BFN) hand­ledning i bok­föring. Den innehåller 32 full­matade A4-sidor med råd och tips till ny­startade före­tag om hur en väl­skött…

Läs mer

 2014-12-17

Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3

I ett ställnings­tagande besvarar Skatte­verket frågor om räken­skaps­enlig avskrivning vid över­gång till K3. Det redovisade värdet av inventarier kan ändras p.g.a. en över­gång …

Läs mer

 2014-12-17

Snabbändrade regler om uttag i indirekt ägda handelsbolag

För att motverka risken för mycket stort skatte­bortfall har regeringen över­lämnat en skrivelse till riks­dagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om…

Läs mer

 2014-12-17

Ragga kapital på nätet

Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering men fått nobben av banken och risk­kapital­bolagen. Crowd­funding och nät­utlåning öppnar upp för nya möjlig­heter.…

Läs mer

 2014-12-17

Statslåneräntan 0,90% den siste november

Riksgälds­kontoret har fast­ställt stats­låne­räntan per den 30 november 2014 till 0,90 procent. Det torde vara den lägsta nivå som stats­låne­räntan per 30 november någonsin…

Läs mer

 2014-12-17

Sluta ducka för pensionen

Hur rik eller fattig blir du som pensionär? Låt 2015 bli året då du slutar ducka för den ständigt spökande pensions­frågan. Många stoppar huvudet i sanden när det handlar om…

Läs mer

 2014-12-17

Momsberäkning vid import

Från och med den 1 januari 2015 ska den som är registrerad till mer­värdes­skatt redovisa momsen vid import i mervärdes­skatte­deklarationen. I ett ställnings­tagande redo­gör…

Läs mer

 2014-12-17

Restaurangens egna lunchkuponger behöver inte registreras i kassaregister

Tillhandahållande av lunch mot kuponger, som ett företag självt ställt ut, utgör ingen ytter­ligare försäljning utöver den försäljning som skedde vid för­säljningen av…

Läs mer

 2014-12-17

Mindre ändring i K3-regelverket

Bokförings­nämnden (BFN) beslutade den 17 november 2014 om ändringar i K3-regel­verket Års­redovisning och koncern­redovisning . Ändringen inne­bär att undan­taget i punkt 1.3…

Läs mer

 2014-12-17

Belopp för fria måltider 2015

Nu är förmåns­värdena för fria mål­tider fast­ställda för nästa år och de är något höjda jäm­fört med 2014. Värdet för fri frukorst är 43 kronor och för fri lunch eller middag är …

Läs mer

 2014-12-17

Skattefria julgåvor och julbord

Julgåvor till anställda är skatte­fria för de anställda om värdet inte över­stiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte frakt­kostnader. Om värdet är högre blir…

Läs mer

 2014-12-17

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen små­företagens skydd mot höga sjuk­löne­kostnader. Regeringens förslag inne­bär att ersättningen för företagens…

Läs mer

 2014-10-29

Reducerat sjuklöneansvar – viktig seger för Företagarna

Regeringen har presenterat ett förslag om att sänka små­företagens sjuk­löne­kostnader. En viktig seger för Företagarna. Det är ett nytt hög­kostnads­skydd som gynnar små­företag …

Läs mer

 2014-10-29

Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket

Från och med den 1 januari 2015 ska du som är företagare och moms­registrerad i Sverige, redovisa och betala import­moms till Skatte­verket istället för till Tull­verket. Om du…

Läs mer

 2014-10-29

Nollränta ska få fart på Sverige

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fort­sätter att för­bättras. Men inflationen är för låg. Riks­bankens direktion har därför beslutat att penning­politiken…

Läs mer

 2014-10-29

Småföretagare blåsta på räntesänkningen

Småföretagarna har ingen anledning att jubla när repo­räntan sänks till en historiskt låg nivå. Det menar Rebecca Källström, vice chefs­ekonom på Företagarna. Företagarna har…

Läs mer

 2014-10-29

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat miss­visande list­priser för sina bolåne­kunder. Den anser Finans­inspektionen (FI) som nu kräver att bankerna ska redovisa ett snitt av de räntor…

Läs mer

 2014-10-29

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Skatte­förenklings­utredningen över­lämnade den 8 oktober 2014 sitt slut­betänkande Förenklade skatte­regler för enskilda närings­idkare och fysiska personer som är del­ägare i…

Läs mer

 2014-10-29

Kosmetisk tandvård blir skattepliktig

Estetiska operationer och behandlingar i mun­hålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skatte­pliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp …

Läs mer

 2014-10-29

Budgetpropositionen för 2015

I budgetpropositionen för 2015 före­slår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett håll­bart klimat samt för att värna den svenska…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen satsar på jobb och tillväxt

Inom företag, infrastruktur, bostad och it-området satsar regeringen i sin budget för 2015 bland annat på järn­väg, innova­tion, kollektiv­trafik, små- och medel­stora företag…

Läs mer

 2014-10-29

Regeringen förstärker Almi

Regeringen föreslår i budget­propositionen för 2015 ett ökat anslag till Almi Företags­partner med 130 miljoner kronor per år från och med 2015. Förstärkningen ger Almi…

Läs mer

 2014-10-29

Företagarna är övervägande kritiska till budgetförslaget

Företagar­organisationen Företagarna har kommenterat regeringens budget: – Regeringens utgångspunkt i finans­planen om att till­växt av fler jobb i det privata närings­livet är…

Läs mer

 2014-10-29

Fria Företagare kritiserar budgetförslaget

I en kort kommentar ger företagar­organisationen Fria Företagare mest ris men också lite ros till regeringens budget: Regeringens budget­förslag slår mot små­företagen. Bland…

Läs mer

 2014-10-29

Moms vid försäljning av elektroniska tjänster via förmedlare

Detta ställnings­tagande från Skatte­verket ersätter från och med den 1 januari 2015 det tidigare ställnings­tagandet Mervärdes­skatt, svenska närings­idkares för­säljning av…

Läs mer

 2014-10-29

Vanligaste brotten som drabbar företagare – så skyddar du dig

Bedrägerier, id-kapningar och stölder är några av de vanligaste brotten som drabbar före­tagare. Men det finns också nya risker som du måste hålla koll på. Juristerna på…

Läs mer

 2014-10-29

Höjt tak i a-kassan

Regeringen avser att i budget­propositionen för 2015 lämna förslag om att höja taket i arbets­lös­hets­försäkringen från dagens 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de…

Läs mer

 2014-10-29

Vad är Bitcoin?

Björn Segendorf, filosofie doktor i national­ekonomi och verk­sam vid Riks­bankens avdelning för finansiell stabilitet, har analyserat den virtuella valutan Bitcoin, som…

Läs mer

 2014-10-29

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I en proposition från regeringen före­slås vissa ändringar av den så kallade faktura­modellen för hus­avdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att under­laget i …

Läs mer

 2014-10-29

Fem tips till dig som ska deklarera småhus

Den 3 november är sista dagen att deklarera eller rätta i förslaget till taxerings­värde. Kolla igenom de upp­gifter som finns i deklara­tionen eller förslaget, så att allt är…

Läs mer

 2014-10-29

Avskrivning på inventarier i utländsk filial

Skatteverket anser i ett ställningstagande att ett svenskt företag som har en utländsk filial inom Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) med en redovisnings­valuta som…

Läs mer

 2014-10-29

Nya skatteregler för aktiebolag

Företags­skatte­kommittén har över­lämnat sitt slut­betänkande Neutral bolags­skatt – för ökad effektivi­tet och stabilitet till finans­minister Anders Borg. Kommitténs upp­drag…

Läs mer

 2014-06-23

Aktiebolagslagen blir enklare

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att göra aktie­bolags­lagen enklare. Förenklingarna inne­bär bland annat att: – Kravet på att styrelsen i ett privat aktie­bolag …

Läs mer

 2014-06-23

Förtydligande i K2 om avskrivningsmetoder för byggnader

Den 28 april beslutade Bokförings­nämnden (BFN) om ändringar i K2-väg­ledningarna Års­redovisning i mindre aktie­bolag och Års­redovisning i mindre eko­nomiska föreningar .…

Läs mer

 2014-06-23

Ingen tv-avgift för företagets datorer

Beskedet från Högsta Förvaltnings­domstolen, att en dator med internet­uppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare och att inne­havet av datorn därmed inte leder till att…

Läs mer

 2014-06-23

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga

Som väntat sa riks­dagen nej till regeringens förslag om att ytter­ligare sänka social­avgifterna för de yngsta. Regeringens förslag inne­bar bland annat att arbets­givare bara…

Läs mer

 2014-06-23

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns

Riksdagen har beslutat att ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privat­personer i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i…

Läs mer

 2014-06-23

Enhetligt skydd för patent i EU

Det samarbete om patent som finns i EU i dag är dyrt och krångligt för den som vill få ett patent som gäller i flera EU-länder. Avgifter måste betalas i alla länder och i flera…

Läs mer

 2014-06-23

Särskild skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

Nystartsutredningen har över­lämnat betänkandet F-skuld­sanering – en möjlig­het till ny­start för seriösa före­tagare till justitie­minister Beatrice Ask. Ylva Norling Jönsson,…

Läs mer

 2014-06-23

Blufföretag under granskning

Alla företag som miss­tänks för så kallad bluffakturering och som före­kommer på bland annat Svensk handels varnings­lista granskas av Skatte­verket. – Det har visat sig att…

Läs mer

 2014-06-23

Gymnasial lärlingsanställning – ny anställningsform 1 juli

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2014 så ska en elev som går gymnasial lärlings­utbildning inom något av gymnasie­skolans yrkes­program kunna bli anställd genom …

Läs mer

 2014-06-23

Brainstorming hämmar kreativiteten

Brain­storming i grupp är en metod som används på många arbets­platser. Men forskning visar att goda idéer upp­står bäst på egen hand. Myten om brain­stormingens goda effekter…

Läs mer

 2014-06-23

Internationalisering 3.0

Förutsättningarna för inter­natio­nali­sering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag…

Läs mer

 2014-06-23

Fördubblad satsning på unga företagare

Näringsminister Annie Lööf har presenterat tre nya förslag från regeringen för att skapa fler företag och jobb i Sverige. Företagar­paketet inne­bär bland annat att regeringen…

Läs mer

 2014-06-23

Tydligare pris för taxiresor

För att underlätta för resenärerer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxi­resa har regeringen idag över­lämnat proposi­tionen Tydligare pris för taxiresor till…

Läs mer

 2014-06-23

Fler oseriösa företagare ska kunna meddelas näringsförbud

Riksdagen har beslutat att en ny lag om närings­förbud ska ersätta den gamla. Den nya lagen ska stärka möjlig­heterna att meddela oseriösa företagare närings­förbud. Den nya…

Läs mer

 2014-06-23

Sommarguide för företagare

Organisationen Företagarna har lanserat en särskild sommar­guide för Företagare. I den tas frågor upp som är typiska för sommar­säsongen, exempel­vis vilka regler som gäller när…

Läs mer

 2014-06-23

Svårt att koppla av under semestern?

En av fyra tjänste­män upp­lever att de är till­gängliga för jobb under semestern och hälften av dem är det för att under­lätta för sina arbets­kollegor. Det visar en ny…

Läs mer

 2014-06-23

”Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön”

Idag får företagen stå för sjuk­lön till den anställde under de två första veckorna när någon är sjuk, bort­sett från en karens­dag. Nu avser regeringen att ändra på det.…

Läs mer

 2014-04-17

En krona för att starta företag

Möjlighet att starta bolag med bara 1 krona i aktie­kapital kan vara ett sätt att få fler företag. Det skriver regeringen i direktiven till en ny utredning om företagande. Innan…

Läs mer

 2014-04-17

Det blir inga ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för de yngsta

Regeringen får inte igenom sitt förslag till ytter­ligare ned­sättning av arbets­givar­avgiften för unga. Efter samman­trädet den 10 april i social­försäkrings­utskottet står det …

Läs mer

 2014-04-17

Nya momsregler för appar, spel och andra elektroniska tjänster

Elektroniska tjänster, tele­kom­tjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privat­personer ska beskattas i köparens land. Det före­slår regeringen i en lag­råds­remiss. …

Läs mer

 2014-04-17

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

Långa betalnings­tider är ett problem för många små­företag. Riks­dagen vill därför snabba på en lag­stiftning om 30 dagars betalnings­tid mellan företag utan möjlig­het till…

Läs mer

 2014-04-17

Årsredovisningsguiden hjälper dig att göra rätt

Är du osäker på om du måste upp­rätta och skicka in års­redovisning och revisions­berättelse, vad den i så fall ska inne­hålla och vem som ska skriva under? Då kan du använda…

Läs mer

 2014-04-17

Företag följer inte penningstvättslagen

Många företag följer inte penning­tvätts­lagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksam­het och därmed riskerar svarta pengar att tvättas hos företaget, enligt …

Läs mer

 2014-04-17

Missa inte Starta företag-dagen

Alla som vill starta eget har en sak gemensamt – behovet av att skaffa informa­tion om hur det hela ska gå till. Ett bra sätt att skaffa sig information på är att gå på Starta…

Läs mer

 2014-04-17

Ny bedrägeritrend – företag luras betala till fel konto

Flera företag har blivit lurade på stora summor när de fått fakturor från sina leveran­törer med felaktiga konto­nummer, rapporterar Helsingborgs Dagblad. För drygt två veckor…

Läs mer

 2014-04-17

Mer om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Vad gäller egentligen för avskrivningar i bostads­rätts­föreningar? Års­redovisnings­lagen och norm­givningen från Bokförings­nämnden (BFN) är i huvud­sak oförändrade sedan 2001. …

Läs mer

 2014-04-17

Ingen skatt på uttaget från handelsbolaget

I en dom från Kammar­rätten i Jönköping ansågs ett uttag från ett handels­bolag som ägdes av annat handels­bolag inte utgöra ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Någon…

Läs mer

 2014-04-17

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Riksdagen har beslutat att sättet att räkna ut så kallad ränte­skillnads­ersättning vid bostads­lån ska bli rätt­visare. Den nuvarande modellen kan göra det oproportio­ner­ligt…

Läs mer

 2014-04-17

Enskilda näringsidkare riskerar missa skatteåterbäring till midsommar

I år ska nästan en miljon personer deklarera för enskild närings­verksamhet. – Förra året deklarerade fyra av fem enskilda närings­idkare fortfarande på papper. Jag hoppas att…

Läs mer

 2014-04-17

Kommitté ser över företagsklimatet i Sverige

Det krävs goda villkor för att fler företag ska kunna starta och växa i Sverige, att företags­klimatet upp­muntrar till entreprenör­skap och innova­tioner och att det stimu­lerar …

Läs mer

 2014-04-17

Ny sajt för svenska miljöteknikföretag

Idag lanseras sajten swedishcleantech.se i en ny version. För första gången samlas nu informa­tion om statlig finansiering och rådgivning inom miljö­teknik på ett och samma…

Läs mer

 2014-04-17

Regeringen fortsätter stödja företagsinkubatorer

Idag, onsdag 16 april, beslutar regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndig­het för det statliga stödet till inkuba­tion i fram­tiden. Beslutet inne­bär att Vinnova ska…

Läs mer

 2014-04-17

Nytt revisionspaket klubbat i Bryssel

EU:s ministerråd har nu antagit det nya revisions­paketet som även EU-parlamentet röstade om tidigare i april. De nya reglerna omfattar främst revision i börs­noterade och…

Läs mer

 2014-04-17

Nyheterna i årets deklaration

Deklarations­blanketterna skickas ut med post och ska ha nått din brev­låda senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera när…

Läs mer

 2014-03-18

Få koll på ditt försäkringsskydd vid sjukskrivning

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur ens totala försäkrings­skydd ser ut. Därför lanserar nu Försäkrings­kassan, AFA…

Läs mer

 2014-03-18

Riksdagen vill ha snabbt beslut om personalliggare för byggbranschen

Regeringen arbetar med ett förslag om personal­liggare för bygg­branschen för att minska svart­arbete. Riks­dagen vill att regeringen lämnar för­slaget till riks­dagen så att…

Läs mer

 2014-03-18

Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

En dom nyligen i Högsta förvaltnings­domstolen innebär att Skatte­verket kan kräva köparen på den moms som betalas tillbaka till tryckeriet genom så kallad följd­ändring efter…

Läs mer

 2014-03-18

Skattereglerna för incitamentsprogram ses över

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över skatte­reglerna för finansiella instrument som till­delas nyckel­personer. Syftet är att skapa konkurrens­kraftiga…

Läs mer

 2014-03-18

Tredjelandsvistelse saknar betydelse för skattebefrielse vid utlandsarbete

Högsta förvaltnings­domstolen bekräftar att det vid tillämpning av sex­månaders­regeln inte finns något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder. Skatterätts­nämnden har…

Läs mer

 2014-03-18

Skattereglerna vid generationsskiften ses över

För att göra skatte­reglerna vid generations­skiften i fåmans­företag mer ändamåls­enliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften. I Sverige…

Läs mer

 2014-03-18

Ny lag om näringsförbud

I en lagrådsremiss föreslås att kretsen av personer som kan meddelas närings­förbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verk­sam­het, oavsett i…

Läs mer

 2014-03-18

Revisorer och revision – nya EU-regler

Nya EU-regler om revisorer och revision antas sanno­likt inom den närmaste tiden. Reglerna syftar bland annat till att höja kvaliteten på revisionen inom EU och att stärka den…

Läs mer

 2014-03-18

Uppdaterad blankett för byråanstånd

Med anledning av att mer­värdes­skatt inte längre kan redovisas i inkomst­deklarationen har ansökan om byrå­anstånd med mer­värdes­skatte­deklarationen sam­ordnats med ansökan om …

Läs mer

 2014-03-18

Skatteverket kan ge anstånd med betalning av ränta

Skatteverket anser i ett ställnings­tagande att det är möjligt för dem att medge anstånd med betalning av ränta trots att ordet ”ränta” inte räknas upp i 63 kap. 4–5 §§…

Läs mer

 2014-03-18

Avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

Den senaste tiden har det förts en livlig debatt om progressiv avskrivning av byggnader i bostads­rätts­föreningar. Debatten har skapat osäker­het om vad som gäller enligt god…

Läs mer

 2014-03-18

Ny tjänst för dig som sålt din bostad

Har du sålt din privat­bostad under 2012 eller 2013 kan du få hjälp att räkna ut kapital­vinsten och eventuellt upp­skovs­belopp, inför årets deklaration. Tjänsten, som finns på…

Läs mer

 2014-03-18

Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln

De stora företagens dominans i utrikes­handeln minskar. Det är en av slut­satserna i Före­tagarnas rapport om små­företagens export­värde i jämförelse med stor­företagens och i…

Läs mer

 2014-03-18

Nya bokföringsregler från Bokföringsnämnden

Den 5 december 2013 beslutade Bokförings­nämnden (BFN) att anta allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med till­hörande väg­ledning. Det allmänna rådet inne­håller bestämmelser …

Läs mer

 2014-02-12

Momsdeklarera senast 26 februari om du haft EU-handel under 2013!

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna moms­deklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år. – Det är nytt datum…

Läs mer

 2014-02-12

Nya lagar & regler för företagare 2014

Investeraravdrag, statligt stöd vid kort­tids­arbete och ändrad deklarations­tidpunkt för mer­värdes­skatt för­väntas göra livet enklare för små­företagarna under 2014. Årsskifte …

Läs mer

 2014-02-12

Valet mellan K2 och K3

För de allra flesta aktiebolag och eko­nomiska föreningar är bokslutet 2013 det sista som kommer att upp­rättas enligt nuvarande norm­givning. Års­redo­visningen för…

Läs mer

 2014-02-12

Skattekrav kan komma via Mina meddelanden

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden skickas eventuella betalnings­uppmaningar och betalnings­krav för skatte­skulder bara till din e-brevlåda istället för med vanlig …

Läs mer

 2014-02-12

Kartläggning visar: företagens uppgiftslämnande kan förenklas

Den 29 november lämnade Bolagsverket slut­rapporten Kart­läggning av företags uppgifts­lämnande till 14 myndig­heter till Närings­departe­mentet. Resultatet ger en samlad bild…

Läs mer

 2014-02-12

Snart får vi en ny lag om penningtvätt

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om en effektivare kriminali­sering av penning­tvätt. Bestämmelserna om straff för penning­tvätt placeras i en…

Läs mer

 2014-02-12

Förslag ska minska svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finans­departementet föreslås regler för personal­liggare och oannonserade kontroll­besök inom bygg­branschen. Syftet är att minska före­komsten av…

Läs mer

 2014-02-12

Referensräntan ligger kvar på 1 procent

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 januari – 30 juni 2014 till 1,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jämfört med andra halv­året 2013.…

Läs mer

 2014-02-12

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

Finansdepartementet föreslår för­bättringar av faktura­modellen för RUT- och ROT-avdrag med syftet att Skatte­verket ska få ett fylligare under­lag för närmare kontroller. I…

Läs mer

 2014-02-12

Det ska bli enklare att byta mobiloperatör

I en proposition föreslår regeringen ändringar i lagen om elektronisk kommunika­tion. Förslagen syftar till att göra det enklare för konsu­menter att säga upp abonne­mang på…

Läs mer

 2014-02-12

Avdrag för ökade levnadskostnader 2014

Skatteverket har meddelat vilka regler som gäller vid avdrag för ökade levnads­kostnader fr.o.m. beskattning­såret 2014 (2015 års taxering).

Läs mer

 2014-02-12

Skatteplanering med externa lån minskar statens intäkter med 4–5 miljarder

Skatteverket uppskattar att skatte­planering med externa lån i samband med företags­förvärv kan ge ränte­avdrag med 18–24 miljarder kronor. Det minskar statens skatte­intäkter…

Läs mer

 2014-02-12

Räkna ut din skatt för 2014

Nu kan du göra en preliminär beräkning av din skatt för inkomst­året 2014 (deklarationsår 2015). Använd Skatteverkets e-tjänst Räkna ut din skatt . Där får du fylla i personliga…

Läs mer

 2014-02-12

Borg vill stoppa trixande med stämpelskatt

Finansdepartementet funderar på hur regeringen kan stoppa kommuners och företags metod att slippa stämpel­skatt vid fastighets­affärer. När Leksands kommun skulle sälja…

Läs mer

 2014-02-12

Momsplikt för idrottsutövare som driver företag

Begreppen beskattnings­bar person och ekonomisk verksamhet har införts i mervärdes­skatte­lagen den 1 juli 2013. Därför har Skatte­verket gjort en uppdatering av sitt…

Läs mer

 2014-02-12

Ingen momsskyldighet för den ideella golfbanan

Enligt ett förhands­besked från Skatte­rätts­nämnden har en ideell förening som bedriver golf­verksamhet inte ansetts skatt­skyldig till mervärdes­skatt för tillträde till…

Läs mer

 2014-02-12

Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms

Skatteverket har överlämnat en slut­rapport till regeringen om vilka effekter den sänkta restaurang­momsen har haft på skatte­fusket inom restaurang- och catering­branschen.…

Läs mer

 2014-02-12

Regelrådet ser markant försämring

Regelrådet, som har i uppgift att granska förslag till nya och ändrade regler från departe­ment och myndig­heter, har kommit med sin års­rapport för 2013. Både Regeringskansliet…

Läs mer

 2014-02-12

Ändrade regler om när avkastningsskatt ska redovisas

I en remiss som lämnats till Lagrådet föreslår regeringen ändrade regler om när avkastnings­skatt ska redovisas av vissa skatt­skyldiga. Förändringen gäller vilket…

Läs mer

 2014-02-12

Tuffare tider väntar fakturaskojare

Justitieminister Beatrice Ask anser att bluff­bolag utnyttjar små­företagens rädsla för att få betalnings­anmärkningar. Och att mörker­talet är stort. Enligt regeringen har flera …

Läs mer

 2014-02-12

Planera för utdelning 2014 redan i år

Ta ut dubbelt så mycket låg­beskattad utdelning. Det kan bli möjligt med de förändrade skatte­regler för fåmans­företag som träder i kraft vid års­skiftet. Se redan i år över…

Läs mer

 2013-11-28

Så sänks skatterna 2014

Det blir mer i plån­boken för de flesta nästa år med de nya skatte­regler som riks­dagen nu har beslutat om. Totalt sänks skatterna med 18 miljarder kronor val­året 2014. Det är…

Läs mer

 2013-11-28

Avregistrera revisorn senast den 16 december

Om du planerar att avregistrera ditt aktie­bolags revisor för 2013 och du har kalender­år som räken­skaps­år måste du anmäla avregistrering och ändring av bolags­ordningen senast …

Läs mer

 2013-11-28

Nu kan du förhandsbeställa Redovisa Rätt 2014

Nu kan du beställa 2014 års utgåvor av de populära böckerna i Rätt-serien – Redovisa Rätt, Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt. Böckerna säljs även i prisvärda paket för…

Läs mer

 2013-11-28

6 miljoner 1000-kronorssedlar blir ogiltiga vid årsskiftet

Årsskiftet närmar sig och då blir de äldre versionerna av 50- och 1 000-kronors­sedlarna, de utan folie­band, ogiltiga som betalnings­medel. Under året har totalt 8 miljoner…

Läs mer

 2013-11-28

Belopp för fria måltider 2014

Nu är förmåns­värdena för fria mål­tider fast­ställda för nästa år och de är något höjda jämfört med 2013. Värdet är 42 kronor för frukost och 84 kronor för lunch respektive…

Läs mer

 2013-11-28

Ny e-tjänst för att deklarera punktskatt

Nu kan du som ska deklarera alkohol­skatt, tobaks­skatt, svavel­skatt samt energi- och koldioxid­skatt göra det på elektronisk väg i den nya e-tjänsten Punkt­skatte­deklaration.…

Läs mer

 2013-11-28

Ingen mer rabatt för anställd som fyllt 25

Nästa sommar slopas rabatten på social­avgifter för dem som är över 25 år. Istället blir det en större rabatt för de yngre. Regeringen föreslår i en pro­me­moria att rabatten på…

Läs mer

 2013-11-28

Nytt fakturaförslag till våren

Efter årsskiftet lägger regeringen fram ett nytt förslag om betalnings­tider för fakturor i närings­livet. Det beskedet gav justitie­minister Beatrice Ask vid en…

Läs mer

 2013-11-28

Arbetslöshetsavgiften till a-kassorna avskaffas

Regeringen har fattat beslut om utfärdande av lag­ändringar som inne­bär att omkring 2,2 miljoner lön­tagare kommer att få en lägre a-kasse­avgift. För över en halv miljon…

Läs mer

 2013-11-28

Även sambos barn räknas som styvbarn och närstående

Enligt ett förhands­besked från Skatte­rätts­nämnden räknas även en sambos barn som styv­barn och ingår därmed också i närstående­kretsen. Förhands­beskedet har över­klagats av…

Läs mer

 2013-11-28

Lärlingsanställning i gymnasieskolan

För att underlätta över­gången från skola till arbets­liv föreslår Regeringen en ny anställnings­form för elever i gymnasial lärlings­utbildning, gymnasie­lärlings­anställning .…

Läs mer

 2013-11-28

Fler företag gillar skatterna

Allt fler företagare gillar skatte­systemet, visar en under­sökning som Skatte­verket har gjort. I årets under­sökning svarar 35 procent att de tycker att skatte­systemet är bra, …

Läs mer

 2013-11-28

Bred återhämtning i småföretagskonjunkturen

Tillväxten i de små företagen har tagit rejäl fart under det senaste året, efter den djupa avmatt­ningen under hösten 2012. Det visar höstens små­företags­barometer, som…

Läs mer

 2013-11-28

Nya deklarationstidpunkter för företag

Juridiska personer ska numera lämna sina inkomst­deklarationer vid en av fyra fast­ställda tidpunkter, beroende på vilken månad räkenskaps­året avslutas. Först ut att deklarera…

Läs mer

 2013-10-17

Slutgiltigt förslag till nya 3:12-regler

I budgetpropositionen för 2014 presenterade regeringen sitt slut­giltiga förslag till nya 3:12-regler för del­ägare i fåmans­företag. För att över­huvud­taget få beräkna ett…

Läs mer

 2013-10-17

Uppdaterat om K-regelverken

Bokföringsnämnen (BFN) har uppdaterat sin information om K-projektet. BFN arbetar sedan 2004 med att ta fram fyra kategorier av regelverk (K-projektet). Av informationen på BFN:s …

Läs mer

 2013-10-17

Ny tjänst ska förenkla företagens vardag

Regeringen satsar 52 miljoner kronor i budgeten för att bygga upp tjänsten En dörr in som inne­bär att företag ska kunna lämna in de flesta uppgifter som myndig­heterna kräver…

Läs mer

 2013-10-17

Huvuddragen i budgetpropositionen för 2014

Regeringen har den 18 september över­lämnat budget­propositionen för 2014 till riks­dagen. Enligt regeringen inne­håller budget­propositionen förslag för att stärka tillväxt och…

Läs mer

 2013-10-17

Regeringens budgetproposition ur ett momsperspektiv

Den 18 september lämnade regeringen sitt budget­förslag för 2014 till riks­dagen. Av störst intresse vad avser moms är förslaget att från och med års­skiftet slopa det nuvarande…

Läs mer

 2013-10-17

S och MP accepterar den sänkta bolagsskatten

Inför den förra höst­budgeten kritiserade Social­demo­kraterna och Miljö­partiet regeringens sänkning av bolags­skatten till 22 procent. Nu vänder partierna i frågan. Under…

Läs mer

 2013-10-17

Klart med investeraravdrag för mindre företag

Privatpersoner får från och med den 1 december ett skatte­avdrag när de investerar i nya och växande små­företag, har riksdagen beslutat. Syftet med lag­ändringen är att få mer…

Läs mer

 2013-10-17

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

I en proposition föreslår regeringen att ned­sättningen av egen­avgifterna för­stärks genom att avdraget vid avgifts­beräkningen höjs med 2,5 procent­enheter till 7,5 procent av…

Läs mer

 2013-10-17

Egna företagare får utökad rätt till graviditetspenning

Riksdagen har nu beslutat att gravida egen­företagare som utsätts för risker i sin arbets­miljö ska ha rätt till graviditets­penning. Försäkrings­kassan har lämnat in…

Läs mer

 2013-10-17

Företagens administrativa kostnader har minskat

Tillväxtverket har nu redo­visat upp­draget som inne­bar att göra en slutlig upp­datering av företagens administra­tiva kostnader för perioden 2010–2012. Resultatet efter…

Läs mer

 2013-10-17

Avdragsreglerna för representation kan bli mer generösa

Kammarrätten i Göteborg har i en dom från den 20 september 2013 ansett att den svenska tillämp­ningen av avdrags­begränsningar för representa­tions­kostnader strider mot EU:s…

Läs mer

 2013-10-17

Ingen dubbelbeskattning vid försäljning av applikationer

Skatteverket har publicerat en ny tillämpnings­information angående moms på försäljning av applika­tioner. Anledningen är att Skatte­verket i ett tidigare ställnings­tagande har…

Läs mer

 2013-10-17

Kosmetiska skönhetsingrepp utgör inte momsfri sjukvård

Högsta förvaltnings­domstolen meddelade den 24 september 2013 dom i ett mål rörande moms vid estetiska opera­tioner och ingrepp. Domstolen anser att kirurgiska ingrepp som utförs …

Läs mer

 2013-10-17

Kommissionen tar ambitiösa steg för att förenkla för företagen

Den 2 oktober fattade EU-kommissionen beslut om ytterligare ett viktigt steg för att göra EU:s lag­stiftning enklare och mer “ända­måls­enlig”. I en kommuniké fast­ställer…

Läs mer

 2013-10-17

Beräkning av andelen avdragsill ingående moms

EU-domstolen har den 12 september 2013 meddelat dom i ett mål som avser hur andelen avdrags­gill ingående moms ska beräknas för ett bolag med blandad verksam­het som har…

Läs mer

 2013-10-17

EU manar Sverige att begränsa ränteavdrag

Sverige har på tok för generösa ränte­avdrag på bostads­lån, tycker EU-kommissionen. I sin årliga rapport om skatter i medlems­staterna varnar EU-kommissionen för konse­kvenserna …

Läs mer

 2013-10-17

Resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår

För beskattningsår som påbörjas efter den 31 januari 2012 gäller den nya lydelsen av 1 kap. 14 § inkomst­skatte­lagen (IL). Om ett aktie­bolag som har brutet räken­skaps­år är…

Läs mer

 2013-10-17

Senaste nytt kring tryckerimomsen

Tryckerimomsfrågan kommer slutligen att avgöras av högsta instans. Den 14 juni 2013 beslutade Högsta förvaltnings­domstolen (HFD) att meddela prövnings­tillstånd i frågan om…

Läs mer

 2013-10-17

Frågor och svar om resning och skattetillägg

Med anledning av att riks­åklagaren påbörjat arbetet med resnings­ärenden i de skatte­mål som handlar om dubbel­bestrattning finns nu en sida med frågor och svar om vad som…

Läs mer

 2013-10-17

Byråanstånd 2014

Skatteverket har meddelat villkor och tidplan för att få anstånd med att lämna inkomst­deklaration m.m. vid deklarations­tidpunkt 5 maj 2014. Tidsplanerna för leveranser vid…

Läs mer

 2013-10-17

Förlängda lönesubventioner ska ge unga jobb

Förlängda lönesubventioner och sänkta a-kasse­avgifter. Så vill Moderaterna minska arbets­lösheten bland ungdomar. Med hjälp av en löne­subvention som motsvarar den dubbla…

Läs mer

 2013-08-26

Meddela Skatteverket om anställda tredjelandsmedborgare

Från den 1 augusti måste arbetsgivare meddela Skatte­verket när de anställer en tredje­lands­medborgare, det vill säga en person som är medborgare i ett annat land än EU-land,…

Läs mer

 2013-08-26

12 miljoner till små och medelstora företags innovationsarbete

Regeringen uppdrar åt Vinnova att i sam­arbete med Almi Företags­partner genom­föra en pilot­insats för att stärka tillväxten i små och medel­stora företag. – För någon vecka…

Läs mer

 2013-08-26

Allt talar för ett femte jobbskatteavdrag

Den ekonomiska politiken i höst ska vara expansiv, säger finans­minister Anders Borg och betonar att finans­politiken ska vara huvud­instrumentet. Det är upplagt för ett femte…

Läs mer

 2013-08-26

Referensräntan ligger kvar på 1 procent

Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 juli – 31 december 2013 till 1,0 procent. Det inne­bär en oförändrad nivå jämfört med första halv­året 2013.…

Läs mer

 2013-08-26

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, Kund-id: POL6010, FE 549, 105 69 Stockholm
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet

© 2015 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?