Edisons webb­plats

Ekonomi­brevet

Nr 1 – 7 mars 2016

Ekonomi­brevet är ett kostnads­­fritt nyhets­­brev från Edison Solutions, med senaste nytt om bokföring, skatter och före­tagande.

Tipsa gärna dina kollegor att de kan starta egna prenumera­tioner på edison.se/ekonomibrevet

Regeringen öppnar för breddat RUT och halverad moms

Nyligen lade regeringen fram en prome­moria om en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överens­kommelser som skedde tidigare i höstas med Allians­partierna. Man föreslår att breddningen av RUT träder i kraft…

Läs mer  

Regeringen öppnar för breddat RUT och halverad moms

Förslag om slopad avdragsrätt på representation

Från och med januari 2017 kan det bli dyrare med represen­tation om regeringens förslag om slopad avdrags­rätt för representa­tion går igenom. Enligt regeringens förslag slopas avdrags­rätten vid inkomst­beskattning…

Läs mer  

Förslag om slopad avdragsrätt på representation

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställnings­skydd, LAS. Syftet är att minska arbets­givares miss­bruk av till­fäl­liga anställningar, som exempel­vis när en person får flera tids­begränsade…

Läs mer  

Nyheter för företagare inför deklaration 2016

Inför deklaration 2016 finns det några nyheter som är bra för dig som före­tagare att känna till. En förändring är att många kommer att få sina slut­skatte­besked i september istället för i december. Nytt är också att…

Läs mer  

Nyheter för företagare inför deklaration 2016

Skattekontot lockar sparare

Räntan på skatte­kontot verkar locka både privat­personer och företag att sätta in mer pengar än vad som behövs. För staten inne­bär det en ökad kostnad. Just nu bedöms cirka 22 miljarder kronor utgöra spar­medel. Det…

Läs mer  

Skattekontot lockar sparare

Snart försvinner roamingavgifterna inom EU

Regeringen har lagt en proposition som bl.a. syftar till att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU. – Vi har väl alla varit någonstans i Europa och velat ladda upp en bild för att visa familj eller…

Läs mer  

Snart försvinner roamingavgifterna inom EU

Vilken bolagsform är bäst?

Firma eller aktie­bolag? Det är en ständigt aktuell fråga för alla före­tagare – både nya och gamla entrepre­nörer. Helena Andersson, auktoriserad revisor på revisions­byrån BDO i Västerås, är en varm anhängare av…

Läs mer  

Vilken bolagsform är bäst?

BFN informerar om K-projektet

Under 2015 remitterade Bokförings­nämnden (BFN) ett förslag på regel­verk för års­bokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regel­verk för års­redovisning som ska omfatta alla företags­former och som…

Läs mer  

Antalet RUT- och ROT-företag minskar rejält

Regeringens försämring av RUT- och ROT-avdraget från års­skiftet visar sig nu få den effekt som Företagarna varnat för. Precis som befarat minskar antalet företag som utför RUT- och ROT-tjänster markant. Skatte­verket…

Läs mer  

Antalet RUT- och ROT-företag minskar rejält

Högre krav på revisionen

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss, Revisorer och revision med förslag till nya regler om revisorer och revision. Förslagen anpassar den svenska lag­stiftningen till nya EU-regler, det så kallade…

Läs mer  

Högre krav på revisionen

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

I årets skatte­kontroller ska Skatte­verket särskilt granska företag som används för bedräge­rier, till exempel felaktiga skatte­återbetalningar och bidrags­fusk. Skatte­verket kommer även att special­granska bland…

Läs mer  

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

Kan jag fakturera mitt aktiebolag från min enskilda firma?

En mycket vanlig fråga är om jag kan fakturera mitt aktie­bolag från min enskilda firma. Något enkelt svar går inte att ge, men utifrån praxis kan viss väg­ledning erhållas. Det finns inte några civil­rättsliga hinder…

Läs mer  

Hur långt är ett lån?

Har sannolik­heten för att ett lån för­längs någon betydelse för hur ett bolag ska klassifi­cera posten som kort- eller lång skuld? Ett av de viktigaste nyckel­talen som går att läsa ut ur en års­redo­visning är…

Läs mer  

Hur långt är ett lån?

Här hittar du viktiga datum för ditt företag

Nu kan du som är före­tagare enkelt få fram datum för när du bland annat ska ha skickat in moms- och arbets­givar­deklaration, periodisk samman­ställning och när du ska ha betalat in debiterad preliminär­skatt. Använd…

Läs mer  

Här hittar du viktiga datum för ditt företag

Edison Solutions AB
Box 198
221 00 Lund

Webbplats: edison.se
E-post: kundtjanst@edison.se
Telefon: 046320 220