Strax klar...
 
 

Kontrolluppgift kan komma att krävas varje månad

 2011-05-10

Kontrolluppgift kan komma att krävas varje månad

I en statlig utredning föreslås nya regler om så kallad månadsuppgift. Förslaget inne­bär att den årliga kontroll­uppgiften för inkomst­slaget tjänst tas bort och ersätts av en liknande uppgift som ska lämnas varje månad. Den utökas sam­tidigt med nya upp­gifter om sjuk­lön och komplette­rande ersätt­ningar i sam­band med sjuk­dom eller föräldra­ledighet. Kontroll­uppgift om inkomster i näringsverksamhet och kapital ska även i fort­sättningen lämnas en gång per år.

De främsta skälen att införa en månads­uppgift är olika myndig­heters behov av effek­tivare hand­läggning och kontroll­möjlig­heter samt att enskilda enklare ska få korrekta ersätt­ningar från väl­färds­systemen. Bland de som kan komma att få direkt­åtkomst till upp­gifterna kan nämnas Försäkrings­kassan, Social­nämnderna, Arbets­lös­hets­kassorna, Krono­fogde­myndig­heten, Arbets­förmed­lingen och Åklagar­myndig­heten.

Månadsuppgiften ska alltid lämnas elektroniskt via en ny e-tjänst på Skatte­verkets webb­plats. De uppgifter som lämnats under en månad kommer att summeras och ligga till grund för skatte­deklara­tionen (om den lämnas elektroniskt). På så sätt räknar utredaren med att en del av arbetet med att fylla i skatte­deklarationerna för­svinner från arbets­givarna. Samman­taget räknar utredaren med att de admini­stra­tiva kost­naderna för arbets­givarna minskar, vilket är en minst sagt tveksam slutsats.

Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången för upp­gifter som avser kalender­året 2013.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Kontrolluppgift kan komma att krävas varje månad

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.