Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 5.4 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.1, som släpptes 2023-01-20.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 5.4 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Nya momsregler 2015

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya moms­regler, bl.a. för import av varor och försäljning av elektroniska tjänster. Programmet har anpassats till de nya reglerna.

På Skatteverkets webb­plats hittar du en samman­fattning av viktiga moms­nyheter för 2015.

Nya deklarations­blanketter för 2015 års taxering

Edison lägger automatiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som föreslagits av BAS-gruppen och Skatte­verket.

Ny kontoplan – BAS 2015

Edison är uppdaterat med nya standard­kontoplaner som följer BAS 2015. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats.

Standardkontoplanerna innehåller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upplagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar programmet. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Nya och ändrade moms­konton för import och omvänd skatt­skyldighet

BAS har i den nya konto­planen för 2015 lagt in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det är 2615, 2625 och 2635 för skatte­satserna 25%, 12% respektive 6%. Rekommen­derade benämningar i programmet är Utg moms import, XX%.

De har samtidigt sett över vilka konton som i övrigt behövs för redovisning av moms vid omvänd skatt­skyldighet. I moms­deklarationen finns det, utöver de nya rutorna för import­moms, endast en ruta per skatte­sats för sådan moms. Det inne­bär att det bara behövs ett konto för varje sådan ruta. De konton som ska användas är 2614, 2624 och 2634 för skatte­satserna 25%, 12% respektive 6%. Rekommen­derade benämningar i programmet är Utg moms omvänd skatt, XX%.

Observera att konto­planerna för redan upplagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar programmet. Om du behöver hantera import­moms måste du själv göra ändringarna i konto­planen.

De nya kontona för import­moms (2615, 2625 och 2635) har getts nummer som krockar med tidigare konton med annan innebörd (beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land). För att moms­redovisningen ska fungera enligt de gamla reglerna för 2014 och de nya reglerna för 2015 kan du använda dig av följande tillväga­gångs­sätt när du lägger till kontona för import­moms:

Tillväga­gångs­sättet förut­sätter att räkenskaps­året är kalender­år. Vid brutet räkenskaps­år kan varianter på denna teknik användas.

 1. Välj det nya räkenskaps­året 2015.
 2. Ändra numret på konto 2615 Beräknad utgående moms på varu­förvärv från annat EU-land, 25% till 26141. Ändringen berör endast det nya året, där 26141 betraktas som ett oanvänt under­konto till 2614. Du får en varning om detta och godkänner ändringen genom att välja Ja.
 3. Lägg upp ett nytt konto 26151 Utgående moms import, 25%. Under fliken Mervärdes­skatte-/arbetsgivar­deklaration väljer du att kontot ska redovisas i moms­deklarationen i ruta 60 – Utgående moms på import, oreducerad.
 4. Välj Verkställ så sparas kontot utan att fönstret stängs.

 5. Kontot har nu samma nummer, 26151, för både det gamla och det nya året. Ändra nu numret till 2615. Ändringen berör endast det nya året. På det gamla året har kontot fortfarande nummer 26151 och ska inte användas. Du får samma varning som ovan. Välj Ja.
 6. Ändra nu slutligen benämningen på konto 2614 till Utgående moms omvänd skatt, 25%.
 7. Om du har konton även för reducerad moms gör du på samma sätt för konto 2625 (12%) och 2635 (6%).

Ny moms­deklaration för 2015

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2015.

Det har också till­kommit fyra nya rutor för import­moms:

50 ++ ++ ++

Beskattningsunderlag för import

60–62 ++ ++ ++

Moms för import

För att ett konto ska räknas med i någon av dessa rutor måste du ställa in det i konto­planen. Under fliken Mervärdes­skatte-/arbetsgivar­deklaration finns de nya alternativen för ändamålet.

Ny arbetsgivar­deklaration för 2015

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2015.

Det har också till­kommit en ny ruta i deklarationen – 99 Total sjuklönekostnad. För att ett konto ska räknas med i den måste du ställa in det i konto­planen. Under fliken Mervärdes­skatte-/arbetsgivar­deklaration finns den nya kryss­rutan för ändamålet – Sjuklön (ruta 99). Kryss­rutan visas bara om du valt att redovisa kontot i arbets­givar­deklarationen.

Nytt filformat för elektronisk moms- och arbets­givar­deklaration (eSKD)

Ett nytt fil­format gäller för deklara­tioner som lämnas med deklarations­datum från och med februari 2015. Det inne­bär att moms­deklarationer som omfattar perioden december 2014 och senare, samt arbets­givar­deklarationer som omfattar perioden januari 2015 och senare, ska lämnas i det nya formatet.

Programmet väljer automatiskt rätt fil­format baserat på sista månaden i redovisad period.

Nya inställningar för betalningar

Nya inställnings­dialoger har införts under Inställningar, Bankgiro­betalningar (LB) och PlusGiro­betalningar (FS):

 • Man kan välja om avdrags­poster ska genereras eller om kvittningar istället ska bokföras lokalt. Vissa internet­banker accepterar nämligen inte avdrags­poster.
 • Man kan välja om likvid­kontering ska ske för varje betalning eller om en enda likvid­kontering ska genereras för varje betalnings­dag. Dessa alternativ erbjuds för att bok­föringens huvud­bok bättre ska matcha de konto­utdrag som presenteras från banken.

Uppdaterad databas

Nyheterna i den här versionen har gjort att data­basen måste upp­dateras. Det sker automatiskt när du öppnar ett företag. Notera att säkerhets­kopior som skapas med den nya versionen inte kan läsas in i äldre versioner av programmet.

Stödet för BgCom borttaget

Bankgiro­centralen har stängt ned tjänsten BgCom för direkt över­föring av betalningar till Bank­girot. Av den anledningen har även stödet för BgCom i programmet tagits bort.

Vertyget för kontoplans­konverteringar borttaget

Vertyget för kontoplans­konverteringar har tagits bort från programmet. Dess ända­mål var att under­lätta vid över­gången från den äldre BAS 96 till den nya EU-BAS 97 som lanserades 1997. Under några år där­efter under­höll BAS-gruppen båda konto­planerna parallellt, men det har sedan länge upp­hört. Den konto­plan som gäller idag är baserad på den ursprungliga EU-BAS och kallas numera bara BAS.

Övrigt stöd i programmet för den gamla konto­plans­typen BAS 96, exempelvis upp­ställningen av balans- och resultat­rapporter, finns kvar i programmet för den som vill fortsätta att basera sin kontoplan på BAS 96.

Småförbättringar och rättade fel i version 5.4

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i programmet. Exempel:

 • Rapporter, så som utrednings­listan och likviditets­rapporten, är uppdaterade och förbättrade.
 • GiroCom Reader som presenterar betalfils­innehållet har förbättras för bättre läsning av PlusGiro- och Bankgiro­filer.
 • I balans- och resultat­rapporter gavs en felaktig varning för låsta perioder på avslutat år samt på jämförelse­år. Det är nu rättat.
 • Hjälptexterna är uppdaterade.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 5.3 som släpptes 2014-06-02

Version 5.2 som släpptes 2014-01-14

Version 5.1 som släpptes 2013-10-25

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2023 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.